Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 416/06 Ob-17323/06 , Stran 4848
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 416/06 z dne 9. 6. 2006, je nepremičnina, stanovanje št. 4, v izmeri 25,69 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Hočah, Hočka ulica 12, stoječe na parc. št. 618/1, k.o. Spodnje Hoče, katerega lastnik do celote je Milorad Gajić, stan. Vodovodna ulica 9, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 6. 2006, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Milorada Gajića, stan. Vodovodna ulica 9, Maribor, v višini 10.600 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.