Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 414/06 Ob-17322/06 , Stran 4848
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 414/06 z dne 9. 6. 2006, je nepremičnina, stanovanje št. 5 v izmeri 57,04 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Koroška cesta 7, stoječe na parc. št. 1633/1, vpisane pri vl. št. 1669, k.o. Maribor-Grad, katerega lastnica do celote je Simona Pivec, stan. Koroška cesta 7, Maribor, na podlagi notarskega zapisa razdružilne pogodbe opr. št. SV 455/06 z dne 28. 3. 2006, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Simone Pivec, stan. Koroška cesta 7, Maribor, v višini 51.700 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.