Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 740/06 Ob-17321/06 , Stran 4848
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarske Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 740/06 z dne 9. 6. 2006, je bila nepremičnina – dvoinpolsobno stanovanje št. 4, v skupni izmeri 68,24 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju, v stanovanjski hiši na naslovu Gornji trg 19, 2344 Lovrenc na Pohorju, vse stoječe na parc. št. 30/2, k.o. Lovrenc na Pohorju, pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 3. 2006, sklenjena med Verdnik Karmen kot prodajalko in Pfeifer Severino kot kupovalko, zastavljena v korist banke – upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, s sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8.500 EUR z obrestno mero, ki je spremenljiva ter enaka vsoti Euriborja za 6-mesečne depozite in fiksnega pribitka v višini 1,85% letno, s trenutno efektivno obrestno mero v višini 5,04% letno, s trenutnimi pogodbeno dogovorjenimi zamudnimi obrestmi v višini 8% letno, z vračilom glavnice v 60 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji delovni dan v posameznem koledarskem mesecu in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti v plačilo na dan 30. 6. 2011.