Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 738/06 Ob-17319/06 , Stran 4848
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 738/06 z dne 9. 6. 2006, je bila zastavljena nepremičnina – stanovanje št. 1 v pritličju večstanovanjske hiše, v izmeri 100,07 m2, na naslovu Ulica Heroja Staneta 22, 2000 Maribor, stoječe na parc. št. 780/1, k.o. Maribor – Grad, last kreditojemalke in zastaviteljice Lobnik Petelinšek Maje, rojene dne 8. 7. 1980, EMŠO 0807980505449, stanujoče na naslovu Prušnikova ulica 44, 2000 Maribor, pridobljena na podlagi darilne pogodbe z dne 15. 3. 2006, sklenjena med Lobnik Matildo – kot darovalko in Lobnik Petelinšek Majo – kot obdarjenko, in sicer v korist kreditodajalke (upnice, banke) Hypo Alpe-Adria-bank d.d., s sedežem na naslovu Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, družba vpisana v Sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. vl. št. 13102000, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 49.309,86 CHF, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni Libor + 2,05% letno in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve, ki jo je dolžnica dolžna vrniti v 180 zaporednih mesečnih obrokih od katerih zadnji zapade v plačilo 30. 6. 2021 ali prej v primeru kršitve kreditne pogodbe številka 114954.