Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 938/06 Ob-17317/06 , Stran 4847
Na podlagi neposrednega zapisna notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 938/06 z dne 9. 6. 2006, je stanovanje št. 3, v izmeri 87,05 m2, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Pot na Zali rovt 3, Tržič, stoječe na parc. št. 385/5 k.o. Tržič, last zastaviteljice Jožefe Šuštaršič, Kovorska cesta 17, Tržič, na temelju kupoprodajne pogodbe številka 466-06/91-5, sklenjene dne 12. 11. 1993, s prodajalko Občino Tržič, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d. Slomškov trg 18, Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 41.827,23 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, z letno obrestno mero v višini 6-mesečni Libor + 2,7% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 31. 7. 2021.