Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 2/06 Ob-17066/06 , Stran 4833
Na podlagi 7.4. točke Statuta družbe in soglasja nadzornega sveta družbe z dne 9. 6. 2006 je uprava družbe Modra linija holding, finančna družba, d.d., Koper, Pristaniška ulica 12, sprejela sklep uprave o povečanju osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala. 1. Izdajatelj druge emisije delnic je Modra linija holding, finančna družba, d.d., 6000 Koper, Pristaniška ulica 12. 2. Namen povečanja osnovnega kapitala je financiranje osnovne dejavnosti družbe. 3. Skupna vrednost druge emisije je 309,420.000 SIT, tako da osnovni kapital po povečanju znaša 2.192,411.000 SIT. 4. Vse delnice so navadne, glasijo na ime in so istega razreda. 5. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. 6. Nominalna vrednost delnice znaša 1.000 SIT. Število novoizdanih delnic je 309.420. 7. Družba bo izplačevala dobiček delničarjem v obliki dividend v skladu s sklepom o uporabi bilančnega dobička. Delnice druge izdaje sodelujejo pri dobičku celega poslovnega leta 2006. 8. Uprava ne izključuje prednostne pravice do vplačila dosedanjim delničarjem. Delnice bodo vpisane in vplačane najkasneje v 15 dneh po objavi poziva v Uradnem listu RS, s strani delničarjev, ki so bili na dan 31. 5. 2006 imetniki delnic družbe in ki se bodo odzvali pozivu po proporcinalnem vplačilu delnic druge emisije tako, da za vsakih 6 delnic lahko vplačajo eno novo delnico po ceni 1.000 SIT in izkoristijo prednostno pravico nakupa. Delnice, katere po zaključku 15-dnevnega roka ne bodo vplačane, bodo imeli možnost vpisati delničarji, ki so se odzvali prvemu pozivu za vplačilo, in sicer proporcionalno vplačilu, vse v roku 8 dni od obvestila o dodatni možnosti vpisa in vplačila. Delnice, katere po drugem pozivu ne bodo vplačane, jih bo uprava ponudila v odkup vplačnikom po lastni izbiri, v roku 8 dni po zaključku drugega kroga. 9. Delnice se vpišejo in vplačajo na podlagi objavljenega sklepa o povečanju osnovnega kapitala in poziva k vplačilu sorazmerne vrednosti druge izdaje delnic na transakcijski račun Modre linije holding, d.d., Koper, št. 10100-0036308065, odprtega pri Banki Koper. 10. Če povečanje osnovnega kapitala do 9. 9. 2006 ne bo vpisana v sodni register, postane vpis delnic neobvezujoč, izdaja ne bo uspela, zato bodo vpisnikom vrnjena vplačila na njihov transakcijski račun najkasneje do 24. 9. 2006, v nasprotnem primeru pa bodo začele teči zamudne obresti, določene z zakonom. 11. Izdaja delnic bo objavljena, v skladu z določili statuta družbe, v Uradnem listu RS. 12. Izdane delnice so prosto prenosljive. 13. Lastnik delnic bo prejel potrdilo o vpisu in vplačilu delnic. 14. Na podlagi točke 7.4. statuta družbe je nadzorni svet pooblaščen za sprejem potrebnih uskladitev statuta zaradi takšnega povečanja osnovnega kapitala. Poziv k vpisu in vplačilu delnic Na podlagi gornjega sklepa pozivamo delničarje, ki so bili na dan 31. 5. 2006 imetniki delnic Modre linije holding, d.d., da izkoristijo prednostno pravico do vpisa sorazmernega dela druge emisije delnic Modre linije holding, d.d. tako, da najkasneje v 15 dneh od te objave vpišejo in vplačajo po eno dodatno delnico na vsakih šest delnic družbe, ki so jih imeli na dan 31. 5. 2006, po ceni 1.000 SIT za delnico, na transakcijski račun Modre linije holding, d.d., št. 10100-0036308065, odprtega pri Banki Koper.