Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 61/06 Ob-16769/06 , Stran 4831
1. Predmet prodaje je zemljišče parcelna št. 268/1 v izmeri 13.757 m2 in št. 268/2 v izmeri 2701m2 k.o. Bukovec po ceni 10.800 SIT za m2, v ceni ni vključen davek od prodaje in ga plača kupec. 2. Zemljišče je v urbanističnem planu Občine Slovenska Bistrica se nahaja v KS Zgornja Polskava. 3. Rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih rokov s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe od kateri si Lovska družina obdrži varščino. 4. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine. 5. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiško knjižnega dovolila. 6. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Lovska družina Polskava, Bukovec 2, 2314 Zgornja Polskava s pripisom »Ne odpiraj!« do ponedeljka 3. 7. 2006 do 17. ure. Na ovojnici mora biti naveden naslov ponudnika. 7. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje elemente: – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – potrdilo o plačani varščini, – fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko oziroma izpisek iz sodnega registra in ID št. za pravne osebe, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. 8. Ponudnik mora za resnost ponudbe plačati varščino v višini 14,000.000 SIT na transakcijski račun Lovske družine Polskava, št. 04430 – 0000409066 do 3. 7. 2006 do 15. ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v 15. dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku se bo poračunala pri plačilu kupnine. 9. Ponudba se šteje za popolno, če bodo upoštevane vse sestavine iz 7. točke javnega razpisa. 10. Ponudnik lahko ponudbo za nakup umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe. V primeru umika se plačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 11. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 12. O izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma ponudnikov se obvesti vse sodelujoče v ponudbi v 15 dneh po izbiri. 13. LD Polskava lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 14. Obveznost prodajalca, da izbere najugodnejšega ponudnika je izključena. 15. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. 16. Vse stroške sklenitve pogodbe, davek, notarske storitve, takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec zemljišča. 17. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom dobijo interesenti na tel. 02/803-67-89 ali 040/662-174.