Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Ob-17065/06 , Stran 4830
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/00,124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in Občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), Sklep 41. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, z dne 25. 5. 2006. 2. Predmet ustanovitve stavbne pravice je naslednja nepremičnina; Številka zemljiške parcele 1883/1 v izmeri 1503 m2 dvorišča in 297 m2 poslovna stavba vpisana na zemljiško knjižnem vložku 366, pri k.o. Ptuj. Oznaka prostorske enote: Območje stanovanj mesta Ptuj P11-S15/2, med Dravo in Studenčnico-vrtec Breg, namenjeno stanovanjem in poslovni dejavnosti, katerega do prejema lokacijskega načrta posege v prostor urejajo prostorski ureditveni pogoji za območje mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/94, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 11/97). 3. Namen javnega zbiranja ponudb Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo nadomestnega objekta – vrtca, za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok za dobo 15 let. Mestna občina Ptuj (v nadaljevanju razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju prevzemnik), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom stavbne pravice, v šestih mesecih od podpisa pogodbe izvedel izgradnjo novega vrtca v velikosti 650 m2 v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije. 4. Vrednosti nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi prevzemnik Letno nadomestilo za imetnika stavbne pravice tlorisa 650m2, znaša 603.538 SIT oziroma 2.519 € in je izračunano na predpostavki, da se poravna v enkratnem znesku v začetku obdobja. Ocenjena vrednost stavbne pravice, izplačane v enkratnem znesku na dan cenitve, znaša 5,300.000 SIT oziroma 22.117 €. Prevzemnika stavbne pravice bremenijo DDV, takse, in vsi stroški v zvezi z pridobitvijo projektne, upravne ter tehnične dokumentacije, ki so vezani na gradnjo nadomestnega objekta za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok. 5. Informacije in razpisna dokumentacija: ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo oziroma osebno prevzamejo na sedežu razpisovalca vsak dan med 8. in 12. uro, ali na zgoraj imenovani naslov pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo po pošti, faksu 02/748-29-98, ali na številko tel. 02/748-29-50 in e-mail: Ivan.vidovic@ptuj.si. 6. Oblika in pogoji pod katerimi lahko ponudniki predložijo ponudbe Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo na podlagi razpisne dokumentacije tako, da izpolnijo ponudbo, predložijo dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter parafiran predlog pogodbe, kot določa razpisna dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelane idejne, zasnove, projektno nalogo in tehnične pogoje. Ponudnik mora zagotavljati veljavnost ponudbe najmanj do 31. 12. 2006. 7. Rok za oddajo ponudb Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici, najkasneje do 26. 6. 2006 do 10. ure na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z vidno oznako »Ne odpiraj – Ponudba« in z navedbo »Stavbna pravica za gradnjo nadomestnega objekta za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku oziroma pošiljatelju. 8. Drugi pogoji Komisija razpisovalca za izvedbo in nadzor nad postopkom, lahko do sklenitve predmetne pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli zaustavi. Ponudnik nima pravice do povračila stroškov. Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med ponudniki izvedel pogajanja. Razpisovalec ni obvezen skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Ogled nepremičnine je možen na kraju samem. Merila za izbor bodo navedena v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri kontaktni osebi razpisovalca: Ivan Vidovič univ. dipl. oec., odgovorna oseba za izvajanje investicije.