Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 3528-6/2006 Ob-17002/06 , Stran 4830
1. Predmet prodaje in opis nepremičnine Predmet javne ponudbe je prodaja 1. Občina Ajdovščina proda, na podlagi zbiranja javnih ponudb, delež do 667/10000 na nepremičnini parc. št. 384/5 k.o. Šturje, ki je po katastrskih podatkih poslovna stavba v izmeri 1084 m2 in dvorišče v izmeri 991 m2 na naslovu Ajdovščina, IV. Prekomorske 61. Delež v naravi predstavlja dva poslovna prostora v nadstropju in sicer poslovni prostor št. 9N v izmeri 55,44 m2 in poslovni prostor 10N v izmeri 36,19 m2 ter skupne prostore v izmeri 13,98 m2. Najmanjša ponudbena cena za prodajo deleža 667/10000 nepremičnine znaša 4,700.000 SIT oziroma 19.612,75 EUR. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno zemljišče vendar najmanj v višini ponudbene cene. Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišča plačati tudi davek na promet nepremičnin. 2. Čas in naslov za oddajo ponudbe Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnega zemljišča v Palah. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 4. 7. 2006 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 3. Drugi pogoji Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«. Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še: – potrdilo o vplačani varščini v višini 500.000 SIT na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po opravljenem javnem odpiranju prispelih pisnih ponudb in plačati celotno kupnino za zemljišča v petnajstih dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. Ogled nepremičnin je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v torek 27. 6. 2006 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije i lahko dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina Ambrožič.