Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Ob-16821/06 , Stran 4829
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. 2. Predmet prodaje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poslovni prostor št. 1 je zaseden z najemnikom, ki ima z Občino Pivka sklenjeno najemno pogodbo za določen čas, in sicer do 1. 5. 2025. V skladu z zakonom sprememba lastnika poslovnega prostora ne vpliva na obstoječe najemno razmerje. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na poslovnem prostoru vstopi v pravni položaj najemodajalca. Poslovni prostor št. 2 je nezaseden. Nepremičnini se odprodajata v celoti po sistemu videno-kupljeno. Poslovna prostora sta bremen prosta. Prodajalec plača predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške notarske overitve kupoprodajne pogodbe. Stroške povezane z ureditvijo etažne lastnine na Krpanovem domu, Prečna 1, Pivka, nosita kupec in prodajalec sorazmerno z deležem, ki ga bosta imela na nepremičnini Krpanov dom. 3. Ponudba mora vsebovati: – naziv in naslov ponudnika; – navedbo »Ponudba za odkup poslovnega prostora pod. zap. št. 1 in poslovnega prostora pod zap. št. 2 v Krpanovem domu, Prečna 1, Pivka«; – ponudba se poda tako, da je razvidna ponudbena cena za posamezen poslovni prostor in skupna ponudbena cena; – ponudba podana za odkup le enega poslovnega prostora in ne obeh se smatra za nepopolno in bo izločena iz nadaljnjega postopka; – ponudba za posamezni poslovni prostor, ne sme biti nižja od izklicne cene posameznega poslovnega prostora; ponujena cena za oba poslovna prostora, ne sme biti nižja od skupne izklicne cene; – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta biti starejša od 3 mesecev; – potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, za pravne osebe; – podpisano in žigosano vsako stran kupoprodajne pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. 4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati kavcijo, v višini 4,439.300 SIT. Kavcijo se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri Banki Slovenije, z navedbo »Plačilo kavcije za javni razpis za prodajo poslovnih prostorov«. 5. Vplačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom pa bo kavcija vrnjena, v roku 10 dni, od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. 6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka 3. 7. 2006 do 10. ure na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: Javno zbiranje ponudb za odprodajo poslovnih prostorov – Ne odpiraj! Na hrbtni strani mora biti ovojnica opremljena z naslovom ponudnika. 7. Odpiranje ponudb bo komisijsko. 8. Osnovni kriteriji in merila za vrednotenje ponudb: cena oziroma najvišja oddana ponudba. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. V primeru pridobitve dveh ali več enakih popolnih in pravilnih ponudb, se izvede ustna licitacija – najnižji znesek višanja je 300.000 SIT, in sicer v torek, dne 4. 7. 2006 ob 14. uri v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka. 9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od odpiranja ponudb. 10. Podpis pogodbe: – za nepremičnino pod zap. št. 1.: izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika; – za nepremičnino pod zap. št. 2.: pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom pod pogojem, da prodajo nepremičnine odobri Občinski svet Občine Pivka (tč. 14), in sicer najkasneje v roku devetih mesecev od dne izbire najugodnejšega ponudnika, sicer se šteje, da pogoj za veljavnost pogodbe ni bil izpolnjen. Lastništvo na prodanih nepremičninah preide na kupca s plačilom celotne kupnine. Prodajalec zadrži pogodbo do plačila celotne kupnine. 11. Način in rok plačila kupnine: ob podpisu pogodbe, Občina Pivka izstavi kupcu račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno kupnino (zmanjšano za vplačano kavcijo), vendar najkasneje v 8 dneh po podpisu prodajne pogodbe. Račun se poravna na zakladniški podračun Občine Pivka, št. 01291-0100016298 pri Banki Slovenije. 12. Plačilo celotne kupnine za poslovni prostor v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo v roku ne izvede, se kavcija zadrži, pogodba pa razdre. Kolikor kupec zamuja s plačilom se mu obračunajo zamudne obresti. 13. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom prodaje: občina si pridržuje pravico oziroma občina lahko brez kakršnekoli odškodninske obveznosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne da bi za to navedla razloge, da z nobenim od ponudnikov ne sklene prodajne pogodbe. O tem posreduje občina kupcem odločitev v roku 8 dni po opravljenem javnem odpiranju ponudb in jim roku 10 dni, od dneva odpiranja ponudb, vrne kavcijo brez obresti. V primeru odstopa od podpisa pogodbe za nepremičnino pod zap. št. 2, prodajalec vrne kupcu že plačano neobrestovano kavcijo v sorazmerni višini od skupne kavcije glede na višino izklicne cene za poslovni prostor št. 2. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike, da v posameznih elementih dopolnijo ponudbo. 14. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom je izključena: na podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Pivka, s soglasjem predstojnika, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne kavcija izbranim ponudnikom, v vplačanem znesku. O tem posreduje občina izbranim ponudnikom odločitev v roku 8 dni, od dneva odpiranja ponudb. Nepremičnina pod zap. št. 2. se prodaja pod odložnim pogojem, da bo prodajo s sklepom odobril Občinski svet Občine Pivka. V primeru, da Občinski svet Občine Pivka v roku 9 mesecev, šteto od dne izbire najugodnejšega ponudnika za nepremičnino pod zap. št. 2 ne bo sprejel sklepa o prodaji tega poslovnega prostora se šteje pogodba za poslovni prostor pod zap. št. 2 za razvezano; v tem času lahko prodajalec skladno s pogoji prodaje odstopi od prodaje oziroma se v primeru izpolnitve razveznega pogoja šteje, kot da je prodajalec odstopil od pogobe. Do podpisa pogodbe ima prodajalec izključno pravico do posesti predmetne nepremičnine in kupec nima do nje nobene pravice. 15. Drugi pogoji: kupec je dolžan dati prodajalcu na kupljenih prostorih predkupno pravico. 16. Razpisna dokumentacija je sestavni del tega javnega razpisa, ki vključuje besedilo javnega razpisa in prodajno pogodbo s prilogami ter je na voljo v sprejemni pisarni Občine Pivka, od objave javnega razpisa dalje, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 11. ure, v ponedeljek od 13. do 15. ure ter v sredo od 11. do 16. ure. 17. Vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana Vodopivec); ogled poslovnih prostorov je možen po predhodnem dogovoru.