Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Ob-16789/06 , Stran 4828
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33. 2. Opis predmeta javne ponudbe: Predmet prodaje so sledeča stanovanja: 1. stanovanje v Cerknici, Cesta na Jezero 16, z identifikacijsko številko dela stavbe 1676-1-511 na naslovu Cerknica, Cesta na Jezero 16, 1380 Cerknica, ki stoji na parceli, številka 906/3, k.o. Cerknica, v skupni izmeri 55,33 m2. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina še ni urejena. Izhodiščna cena za stanovanje pod št. 1 je 8,159.186 SIT. Višina kavcije za stanovanje pod št. 1 znaša 815.920 SIT. 2. stanovanje v Cerknici, Cesta na Jezero 16, z identifikacijsko številko dela stavbe 1676-1-519 na naslovu Cerknica, Cesta na Jezero 16, 1380 Cerknica, ki stoji na parceli, številka 906/3, k.o. Cerknica, v skupni izmeri 24,71 m2. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina še ni urejena. Izhodiščna cena za stanovanje pod št. 2 je 3,700.000 SIT. Višina kavcije za stanovanje pod št. 2 znaša 370.000 SIT. 3. stanovanje v Cerknici, Cesta na Jezero 16, z identifikacijsko številko dela 1676-1-518 na naslovu Cerknica, Cesta na Jezero 16, 1380 Cerknica, ki stoji na parceli, številka 906/3, k.o. Cerknica, v skupni izmeri 24,70 m2. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina še ni urejena. Izhodiščna cena za stanovanje pod št. 3 je 3,700.000 SIT. Višina kavcije za stanovanje pod št. 3 znaša 370.000 SIT. 4. stanovanje v Cerknici, v stanovanjskem bloku Videm 1 v Cerknici, ki stoji na parceli s parc. št. 173/2 k.o. Cerknica, v skupni izmeri 51,88 m2. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina še ni urejena. Izhodiščna cena za stanovanje pod št. 4 je 8,200.000 SIT. Višina kavcije za stanovanje pod št. 4 znaša 820.000 SIT. 5. stanovanje na Rakeku, v stanovanjskem bloku Partizanska cesta 18, Rakek, ki stoji na parceli s parc. št. 216/4 k.o. Rakek, v skupni izmeri 69,57 m2. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina še ni urejena. Izhodiščna cena za stanovanje pod št. 5 je 7,580.930 SIT. Višina kavcije za stanovanje pod št. 5 znaša 758.093 SIT. 6. stanovanje v Cerknici, v stanovanjskem bloku Cesta 4. maja 20 v Cerknici, ki stoji na parceli s parc. št. 89/4 k.o. Cerknica, v skupni izmeri 53,82 m2. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina še ni urejena. Izhodiščna cena za stanovanje pod št. 6 je 5,515.297 SIT. Višina kavcije za stanovanje pod št. 6 znaša 551.530 SIT. 7. stanovanje v Cerknici, v stanovanjskem bloku Videm 2 v Cerknici, na zemljišču s parc. št. 543/4 k.o. Cerknica, v skupni izmeri 34,14 m2. Stanovanje ni zasedeno. Etažna lastnina še ni urejena. Izhodiščna cena za stanovanje pod št. 7 je 5,500.000 SIT. Višina kavcije za stanovanje pod št. 7 znaša 550.000 SIT. 3. Vrsta pravnega posla: Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. 4. Prodajni pogoji: a) Izhodiščna cena za posamezno stanovanje, ki je predmet prodaje je razvidna v 2. točki te javne ponudbe. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom lastništva v celoti plača kupec. b) Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudb, vplačati kavcijo v višini 10% izhodiščne cene in je za vsak predmet prodaje določena v drugi točki te javne ponudbe. Kavcija se plača na transakcijski račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna. Izbranemu ponudniku bo kavcija všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo kavcija brezobrestno vrnjena najkasneje v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v dogovorjenem roku ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo kavcijo obdržal prodajalec. 5. Pogoji javne ponudbe: Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega naslednje podatke in listine: – ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa ponudnika in ime banke za primer vračila varščine; – navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v tem razpisu; – ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične osebe), potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni šteto do dneva oddaje ponudbe. – dokazilo o plačilu kavcije, – pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremičnine poznano. 6. Postopek zbiranja ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika Pisne ponudbe je potrebno oddati v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, z oznako »Javna ponudba za nakup stanovanja številka __ (napisati je potrebno zaporedno številko stanovanja iz te javne ponudbe)” in pripisati “Ne odpiraj!« do torka, 4. 7. 2006, do 9. ure. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika. Odpiranje ponudb bo v torek, 4. 7. 2006, ob 10. uri v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v I. nadstropju. Do roka za oddajo ponudb, ki je določen s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, se bodo štele za prepozne. Prav tako komisija ne bo upoštevala nepopolnih ponudb. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 8 dni po izbiri. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika bo kavcija brez obresti vrnjena najkasneje v roku 8 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja komisija imenovana s strani župana. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Pri enaki višini ponujene kupnine bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako višino kupnine, v roku 4 dni pozvala k dopolnitvi ponudbe oziroma na pogajanja. 7. Način in rok plačila kupnine Kupec mora poravnati kupnino na transakcijski račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi prodajne pogodbe, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži kavcijo. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine in ostalih dajatev. Vpis lastninske pravice za nepremičnine, kjer etažna lastnina še ni urejena bo možen po ureditvi etažne lastnine. 8. Drugi pogoji in pravila Stanovanja se prodajajo po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati reklamacij v zvezi s podano nepremičnino. Davek na promet nepremičnin, notarske storitve ter ostale stroške v zvezi z zemljiškoknjižno izvedbo nosi kupec. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet te ponudbe. Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla. 9. Ogled nepremičnine in informacije: vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine ter ogledom lahko zainteresirani dobijo na Občini Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, kontaktna oseba: Olga Smodila, tel. 01/709-06-10 ali 01/709-06-16, e-mail: olga.smodila@cerknica.si.