Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Ob-16788/06 , Stran 4827
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33. 2. Predmet prodaje Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče s parc. št. 774/1 v izmeri 1212 m2, k.o. Cerknica. Iz lokacijske informacije za promet z nepremičninami, št. 3501-178/2006-12 z dne 13. 4. 2006 izhaja, da je predmetno zemljišče po Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 100/04) in Odloka o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Ur. l. RS, št. 23/05) opredeljeno kot osnovna namenska raba, območje javne uprave. 3. Cena zemljišča Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, ki je predmet prodaje znaša 11,152.000 SIT, brez vračunanega 20% DDV. Investitor je dolžan pred izdajo gradbenega dovoljenja plačati Občini Cerknica komunalni prispevek. 4. Rok za zbiranje ponudb Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do torka, 4. 7. 2006 do 11. ure na naslov: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Za javni razpis za prodajo zemljišča s parc. št. 774/1 k.o. Cerknica.« Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, – naziv in sedež ponudnika, – podatke o odgovorni osebi, – matična številka, – davčna številka, – pooblaščeni podpisnik pogodbe, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od cene določene v tem razpisu (v nasprotnem primeru bo komisija ponudbo izločila), – podpisana izjava, iz katere je razvidno, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji in da mu je poznano dejansko in pravno stanje nepremičnine. – plačilni rok. Ponudbi je treba priložiti: potrdilo o plačilu kavcije, ki znaša 10% od izklicne cene, tj. v znesku 1,115.200 SIT. 5. Javno odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo v torek, 4. 7. 2006, s pričetkom ob 12. uri na Občini Cerknica, Cesta. 4. maja 53, Cerknica, I. nadstropje-sejna soba. Pooblaščenci ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana. Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V primeru enakih ponujenih vrednosti (cen) bodo ponudniki pozvani na pogajanja. 6.Način prodaje Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino. 7. Drugi pogoji 1. Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije. 2. Vsak ponudnik mora plačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene tj. 1,115.200 SIT in jo nakazati na UJP Postojna 01213-0100002563 do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnjena brez obresti v 8 dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu ponudniku pa se bo vštela v kupnino. 3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (kavcija) ponudbe ne vrne. 4. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo, če bo potrebno z namenom dosega čim boljših pogojev razpolaganja pozvala ponudnike k dopolnitvi ponudbe ali z njimi opravila pogajanja. 5. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu najkasneje v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 6. V primeru, da po odpiranju ponudb najugodnejši ponudnik umakne svojo ponudbo mu zapade varščina v korist Občine Cerknica. Župan lahko v tem primeru pozove k sklenitvi naslednjega najugodnejšega ponudnika in z njim lahko sklene prodajno pogodbo. 7. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva odločitve komisije o izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev prodajne pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (kavcija) ne vrne, zapade v korist prodajalca. 8. Občina Cerknica si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom. Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi. 9. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe. 10. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost, stroške notarskih storitev in stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom v zemljiško knjigo, plača kupec. 11. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine plačati najkasneje 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa na račun UJP Postojna 01213-100002563, sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano kavcijo. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 12. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo izdano s strani prodajalca, po plačilu celotne kupnine. 13. Ogled nepremičnine in druge informacije v zvezi s predmetom prodaje so mogoče na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica ali na tel. 01/709-06-10 in 01/709-06-10, vsak delovni dan. Kontaktna oseba: Olga Smodila.