Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Ob-17202/06 , Stran 4826
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Poslovna stavba z gospodarskim poslopjem, Slovenska 41, Murska Sobota, parc. št. 1297, 1297/1, 1297/2, vl. št. 2125 k.o.Murska Sobota: lokal v kletni etaži v izmeri 329,92 m2, »restavracija Central« v pritličju v izmeri 179,85 m2, podstrešje v izmeri 330 m2, dvoriščni objekt I. (pritl. + etaža) v izmeri 141,25m2 (pisarne in letni vrt), dvoriščni objekt II. v izmeri 73 m2 (garaže in plinska postaja), skupni prostori v izmeri 5 m2 in pripadajoče stavbno zemljišče v skupni izmeri 966 m2, nezasedena, po najnižji ceni 151,000.000 SIT. 2. Dvosobno stanovanje Ul. Pohorskega bataljona 1, Ruše, v izmeri 56,84 m2, št. 6, 1. nadstr., parc. št. 942, vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem po Stanovanjskem zakonu, po najnižji ceni 3,600.000 SIT. 3. Dvosobno stanovanje, Ul. Pohorskega bataljona 1, Ruše, v izmeri 54,03 m2, št. 3, pritl., parc. št. 942, vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem po Stanovanjskem zakonu, po najnižji ceni 3,400.000 SIT. 4. Dvosobno stanovanje Mali Beograd 16, Ruše, v izmeri 54,20 m2, št. 2, pritl., parc. št. 708, vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem po Stanovanjskem zakonu, po najnižji ceni 3,400.000 SIT. 5. Poslovni prostor Ul. Staneta Severja 3, Maribor, v izmeri 182,43 m2, parc. št. 1615/2 in 1616/3, vl. št. 992 ter 1621/1, vl. št. 1317 k.o. Spodnje Radvanje, nezasedeno, po najnižji ceni 18,000.000 SIT. 6. Stanovanjska hiša z gospodarsko kletjo in dvoriščem v Radizelu, Na klancu 1, v skupni izmeri 544 m2, parc. št. 166/1, vl. št. 759 k.o. Radizel, zasedeno, tožba za odpoved najemne pogodbe in izpraznitev stanovanja, po najnižji ceni 17,200.000 SIT. 7. Dve stanovanjski hiši in gospodarski poslopji Požeg 1, Rače-Fram, parc. št. 755/1, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 756/1, vl. št. 23 k.o. Jašenca, in sicer: starejša stanovanjska hiša v izmeri 119,09 m2, garažni objekt v izmeri 43,06 m2, novejša stanovanjska hiša v izmeri 90,11 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 113,40 m2, prizidek h gospodarskemu poslopju v izmeri 68,85 m2, lesena šupa v izmeri 68,85 m2, stara kurilnica in shramba v izmeri 72,90 m2, stavbno zemljišče v skupni izmeri 3.295 m2, kmetijsko zemljišče v izmeri 1.038 m2, zasedeno, tožba za odpoved najemne pogodbe in izpraznitev stanovanja, po najnižji ceni 20,800.000 SIT. 8. Skladiščno-proizvodni objekt Tovarniška 51, Ruše, v izmeri 1.367,70 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v izmeri 1.461 m2, parc. št. 93, vl. št. 1297 k.o. Ruše, po najnižji ceni 15,200.000 SIT. 9. Poslovno-proizvodni in stanovanjski objekt – objekt za vzrejo in klanje piščancev Šenbric 27, Velenje, v skupni izmeri 706,47 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem – dvorišče s hišo v izmeri 1.509 m2, njiva 518 m2, travnik 609 m2, pašnik 450 m2, na parc. št. 547/1 in 547/3, vl. št. 384 k.o. Hrastovec, nezaseden, po najnižji ceni 48,300.000 SIT. Interesenti morajo ponudbe poslati v 15 dneh po objavi razpisa na Okrožno sodišče na Ptuju, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za Pompe d.o.o. – v stečaju«. Ponudniki morajo v tem roku plačati varščino v višini 10% od najnižje prodajne cene na račun stečajnega dolžnika, odprtem pri Novi KBM d.d. Ptuj, št. 04202-0001155595. Potrjen izvod naloga priložijo ponudbi. Varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v treh dneh po odpiranju ponudb. Pri razpisu za zbiranje ponudb lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki se izkažejo s potrdilom o državljanstvu RS, in pravne osebe, ki predložijo sklep o registraciji v RS. Tuje pravne in fizične osebe lahko kupujejo nepremičnine v skladu s slovenskimi predpisi. Kupec mora v skladu s 153. členom ZPPSL predložiti še ustrezno notarsko overjeno izjavo. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v petih dneh po končanem zbiranju ponudb. Izbrani ponudnik mora kupoprodajno pogodbo skleniti v osmih dneh po prejemu obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v treh mesecih in jo zavarovati z brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke, plačljivo na prvi poziv, v mesecu dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je od nakupa odstopil in ni upravičen do vračila varščine. Premoženje se prodaja po načelu videno-kupljeno. Prevzem in prenos lastninske pravice bo mogoč takoj po plačilu celotne kupnine. Zasedene nepremičnine se prenesejo skupaj z najemnimi pogodbami ali morebitnimi tožbami v teku za njihovo izpraznitev. Morebitna odstopanja dejansko izmerjenega stanja od zemljiškoknjižnih podatkov ne vplivajo na spremembo cene. Zakoniti predkupni upravičenci po SZ in SPZ lahko uveljavljajo predkupno pravico v skladu s 149. členom ZPPSL. Davek in druge stroške prenosa lastništva plača kupec. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davkov in prispevkov, ki bremenijo kupca. Podrobnejše informacije so na voljo na tel. 02/229-98-20.