Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 478-7/2006/10 Ob-16840/06 , Stran 4826
1. Predmet prodaje je nepremičnina s parc. št. 1124/10 (- poslovna stavba v izmeri 590 m2, poslovna stavba v izmeri 892 m2, poslovna stavba v izmeri 333 m2, poslovna stavba v izmeri 357 m2 in neplodno v izmeri 6.562 m2), vpisana v vl. št. 420 k.o. Ilirska Bistrica, vodenem pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici, ki v naravi predstavlja del nekdanjega kompleksa bivše vojašnice v Ilirski Bistrici in je v lasti Republike Slovenije. 2. Izhodiščna cena nepremičnine je 388,120.000 SIT in je določena v skladu s Poročilom o oceni vrednosti nepremičnin, ugotovila pa jo je Sonja Gračanić, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, dne 5. 12. 2005. 3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno po pošti ali z osebno vročitvijo na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Kotnikova 38, Ljubljana, s pripisom »Prodaja dela nepremičnine kompleksa bivše vojašnice v Ilirski Bistrici, št. 478-7/2006«. Za pravočasno ponudbo po pošti se šteje, če je bila ponudba oddana s priporočeno pošiljko, najkasneje do izteka zadnjega dne roka za oddajo ponudb, z osebno vročitvijo pa, če je bila oddana na navedenem naslovu do konca delovnega časa organa najkasneje zadnjega dne roka za oddajo ponudb. 4. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od objave v Uradnem listu RS. 5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb je potrebno plačati kavcijo v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na št. 18 33111-7141998-20060000. Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po preteku roka za zbiranje ponudb. 6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra, – potrdilo o plačani kavciji, – potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi države, katere državljan je, oziroma kjer ima sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan druge države oziroma, ki ima sedež v drugi državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati, – davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila kavcije. 7. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla brez odškodninske odgovornosti ustavi. 8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši ponudnika obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb. 9. Merilo za izbiro je višina ponujena kupnine. V primeru, da prispe več enakih ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). 10. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis najkasneje v 15 dneh po odpiranju pisnih ponudb. Podpisana mora biti najkasneje v roku 8 dni od vročitve v podpis. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. 11. Izročitev in prenos nepremičnine se opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov. 12. Davek na promet z nepremičninami, stroške overovitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila in eventuelne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec. 13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Kotnikova 38, Ljubljana, tel. 01/478-42-26 (Bernarda Ugovšek). Ogled nepremičnine je mogoč po dogovoru.