Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 1101-16/2006/1 Ob-17284/06 , Stran 4825
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 20. in 22. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, s spremembami; v nadaljevanju: Uredba) objavlja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan javni natečaj za zaposlitev podsekretarja (m/ž) – vodja oddelka v Oddelku za priznavanje izobraževanja. 1. Delovno mesto podsekretar je položajno uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar in sekretar. 2. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Trg OF 13. 3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave); – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – dobro znanje angleškega jezika; – zaželeno znanje nemškega ali francoskega jezika; – biti morajo državljani/ke Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. 4. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke: – s poznavanjem visokega šolstva v nacionalnem in mednarodnem prostoru; – s poznavanjem priznavanja izobraževanja; 5. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o državljanstvu RS; – izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil/a kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev; – izjavo kandidata/ke o tem, da zoper njega/njo ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja; – fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana/priznana tuja diploma); – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne uprave); – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – življenjepis z dokazili, iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu, navedena pod točko 3. Potrdili o nekaznovanju in ne sproženem kazenskem postopku ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata/ke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat/ka moral predložiti pred imenovanjem v naziv. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, z oznako ˝Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta podsekretar – vodja oddelka v oddelku za priznavanje izobraževanja˝. Na podlagi 24. člena Uredbe, se vse kandidate, ki so posredovali nepopolne prijave, ne uvrsti v izbirni postopek. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v roku 15 dni od izbire kandidata. O izbiri oziroma neizbiri se vsakemu kandidatu/ki, ki je sodeloval/a v izbirnem postopku izda in vroči sklep. Z izbranim/o kandidatom/ko bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. V javnem natečaju uporabljen izraz podsekretar zapisan v moški spolni slovnični obliki je uporabljen kot nevtralen za ženske in moške. Informacije o javnem natečaju dobite vsak delovni dan na tel. 01/478-47-97.