Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 110-19/2006 Ob-17280/06 , Stran 4824
Ministrstvo za gospodarstvo Ljubljana, Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Direktoratu za elektronske komunikacije. Pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri. Želena znanja: – znanje angleškega jezika. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri in naslednjimi znanji in izkušnjami: – poznavanje zakonodaje s področja elektronskih komunikacij; – poznavanje ureditve EU; – poznavanje pravil črpanja sredstev evropskih skladov; – poznavanje področja elektronskih komunikacij. K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome oziroma dokazila o pridobljeni izobrazbi; – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnost. Vsa dokazila morajo biti v slovenskem jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. Izbrani kandidat bo moral predložiti: – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in – potrdilo, da ni v kazenskem postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče). Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, v Ljubljani, Kotnikova 5. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim časom. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije in objave na Zavodu za zaposlovanje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/478-32-88. V besedilu natečaja so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.