Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 1241/2006 Ob-17220/06 , Stran 4824
Mestna občina Koper na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - upb2) objavlja javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest: 1. Višji svetovalec – za področje opremljanja stavbnih zemljišč. Primarna naloga na delovnem mestu: opravljanje zahtevnejših del in nalog s področja opremljanja stavbnih zemljišč v Uradu za nepremičnine. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije, – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba organizacijske smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni, – računalniška znanja, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat/ka, ki nima ustreznega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora izpite opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. 2. Pripravnik – svetovalec – za premoženjsko pravne zadeve. Opis dela: usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave in za delo na področju premoženjsko pravnih zadev v Uradu za nepremičnine. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije, – visoka strokovna izobrazba upravne smeri, – znanje slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni, – računalniška znanja, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba (za pripravnike ne velja), – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (za pripravnike ne velja), – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (za pripravnike ne velja), – fotokopijo dokazila o znanju jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni, – pisno izjavo, v kateri izjavlja, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a v prostorih Mestne občine Koper, v njenih uradnih prostorih oziroma na terenu. Z izbranim kandidatom/ko za delovno mesto Višji svetovalec – za področje opremljanja stavbnih zemljišč bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s kandidatom za delovno mesto Pripravnik – svetovalec – za premoženjsko pravne zadeve pa bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev za opravljanje pripravništva s polnim delovnim časom. Prednost pri izbiri za delovno mesto Višji svetovalec – za področje opremljanja stavbnih zemljišč bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na tem področju. Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj: za delovno mesto: Višji svetovalec – za področje opremljanja stavbnih zemljišč oziroma za delovno mesto: Pripravnik – svetovalec – za premoženjsko pravne zadeve« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati/ke, ki bodo poslali/e formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni/e. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Bogdana Novak, zaposlena v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-09.