Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 1100-8/2006/1-0023163 Ob-17181/06 , Stran 4822
Ministrstvo za promet na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05-ZJU-UPB1 in 113/05) ter v skladu z drugim odstavkom 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve), objavlja prosto delovno mesto: višji svetovalec v kabinetu ministra (šifra delovnega mesta 241). Razpisano delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika; – državljanstvo RS; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – visoka strokovna izobrazba družboslovne, jezikovne ali druge ustrezne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – znanje dela z računalnikom; – višja raven znanja angleškega jezika. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Višja raven znanja angleškega jezika se izkazuje s potrdilom Državnega izpitnega centra, z diplomo Filozofske fakultete ali z dokazilom o končanem dodiplomskem ali podiplomskem študiju na tuji univerzi ter ustrezno nostrificirifikacijo diplome v Sloveniji. Po lestvici Sveta Evrope se za višjo raven znanja štejejo tudi potrdila, ki jih kandidati dobijo po opravljenih mednarodnih izpitih, in sicer iz splošnega jezika: FCE (First Certificate in English – B2), CAE (Certificate in Advanced English – C1), CPE (Certificate of Proficiency in English – C2) ter iz poslovnega jezika: BEC2 (Business English Certificate Ventage – B2), BEC 3 (Business English Certificate Higher – C1), CEIBT (Certificate in English for International Business and Trade – C1). Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo nižji izobrazbi; – izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje oziroma verodostojne listine iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – fotokopijo dokazila o višji ravni znanja angleškega jezika; – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje); – potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče). Potrdili navedeni v sedmi in osmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s pridobljenim nazivom univ. dipl. anglist ali prof. angleščine, z dobrim znanjem francoskega jezika ter z delovnimi izkušnjami na področju protokola. Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave oziroma vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana. Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu: – organiziranje in koordiniranje protokolarnih zadev ob obiskih na ministrskem nivoju; – načrtovanje in spremljanje aktivnosti s področja protokolarnih zadev ministrstva, ki jih pripravljajo ostale organizacijske enote; – sodelovanje pri izvajanju nalog na področju stikov z javnostmi; – sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko 1100-8/2006/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku dveh mesecev, skladno s prvim odstavkom 222. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter, tel. 01/478-85-10.