Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 1100-33-35/2006-01072-06 Ob-17151/06 , Stran 4821
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06), Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS, na Davčnem uradu Kranj: 1. Višji/-a svetovalec/-ka – kontrolor/-ka v oddelku za kontrolo, odmero, informiranje in registracijo. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku, – vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne osnove in odmere davkov, vodenje najzahtevnejših upravnih in davčnih postopkov, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov in drugih zahtevnih gradiv. 2. Višji/-a davčni/-a inšpektor/-ica v oddelku za davčno inšpiciranje. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – posebni strokovni izpit za davčnega inšpektorja, – preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Opis nalog: – vodenje davčnega postopka in opravljanje najzahtevnejših inšpekcijskih pregledov, – analiza računovodskih izkazov in priprava profila davčnega zavezanca za potrebe davčnega inšpiciranja, – vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga. na Davčnem uradu Ljubljana: 3. Vodja glavne pisarne – svetovalec/-ka v glavni pisarni. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – organiziranje, usmerjanje in nadziranje opravljanja dela glavne pisarne, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje najzahtevnejših seznamov in pregledov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Posebni strokovni izpit za davčnega inšpektorja lahko opravi kandidat/-ka v enem letu od imenovanju v naziv. Strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku oziroma za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti: – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice ali druge ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – potrdilo o državljanstvu. Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh od objave na naslov: – pod št. 1 in 2: DURS, DU Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj, – pod št. 3: DURS, DU Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in navedite delovno mesto. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na davčnih uradih: – pod št. 1 in 2: Marja Štromajer, tel. 04/2371-129, – pod št. 3: Marjana Obermajer, tel. 01/474-4285.