Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 705-30/2006 Ob-17030/06 , Stran 4820
Ministrstvo za pravosodje, na podlagi tretjega odstavka 283. člena Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Ur. l. RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo, objavlja razpis za izvršitelje in sicer: – 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča na Vrhniki, – 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v Lendavi. I. Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor po zakonu izpolnjuje naslednje pogoje: 1. da je državljan Republike Slovenije; 2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost; 3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete; 4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj; 5. da je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje, oziroma da je opravil pravniški državni izpit; 6. da aktivno obvlada slovenski jezik; 7. da je vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja kot javnega pooblastila; 8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja. II. Prijavi na razpis je potrebno priložiti naslednja dokazila: pod tč. 1 – potrdilo o državljanstvu; pod tč. 2 – zdravniško potrdilo specialista medicine dela; pod tč. 3 – potrdilo o doseženi stopnji in vrsti izobrazbe; pod tč. 4 – dokazilo o pridobljenih najmanj dveletnih delovnih izkušnjah; pod tč. 5 – potrdilo o opravljenem izpitu za izvršitelja oziroma potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu; pod tč. 6 – dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (spričevalo o končanem šolanju v Republiki Sloveniji, s potrdilom o aktivnem znanju slovenskega jezika ali na drug ustrezen način); pod tč. 7 – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo, da ni v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče), ki ne smeta biti starejša od 30 dni; pod tč. 8 – dokazilo o lastništvu oziroma pravici uporabe prostorov z opremo ter primernim vozilom po Pravilniku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja (Ur. l. RS, št. 6/99). Za kandidate, ki nimajo opravljenega izpita za izvršitelja ali opravljenega pravniškega državnega izpita (pogoj iz 5. točke), bo Ministrstvo za pravosodje organiziralo opravljanje izpita v skladu s Pravilnikom o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelje (Ur. l. RS, št. 95/02) v 60 dneh od konca razpisa. Izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje, opravi minister, pristojen za pravosodje, pri čemer upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo, oceno o vrednosti javnega zaupanja in povezanosti bivanja izvršitelja s krajem, kjer je sedež okrajnega sodišča, za območje katerega bo imenovan, mnenje predsednika tega sodišča in mnenje zbornice izvršiteljev. Pisne prijave na razpis za imenovanje za izvršitelja z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.