Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Su 210101/06-1 Ob-17024/06 , Stran 4819
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06-UPB2) predsednica Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo univerzitetno izobrazbo pravne smeri, – imeti morajo opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – imeti morajo najmanj dve leti delovnih izkušenj, – biti morajo državljani Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. K prijavi morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – fotokopijo verodostojne listine, iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj s časom opravljanja dela in stopnjo izobrazbe, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – potrdilo Ministrstva za pravosodje ali pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali pisno izjavo kandidata o tem, da zoper kandidata ni začet kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III na delovnem mestu strokovni sodelavec, katerega vsebina je opravljanje predvsem naslednjih nalog: – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, – zasliševanje prič in izvedencev, – opravljanje priprav na glavno obravnavo, – izdelovanje osnutkov sodnih odločb, – poročanje na sejah senatov, – priprava poročil, analiz, informacij, pravnih mnenj in vlog. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu na Kidričevi ulici 1 v Slovenj Gradcu. Kandidati, katerih prijave bodo nepopolne oziroma k prijavam ne bodo priložili vseh zahtevanih dokazil, ne bodo uvrščeni v izbirni postopek. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Urad predsednice, Kidričeva ulica 1, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »javni natečaj«. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v petnajstih dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 02/88-46-800 (Marija Pajnik). Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.