Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 18001-33/2006/1 Ob-16967/06 , Stran 4819
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja prosto delovno mesto višjega svetovalca/ višje svetovalke v Službi za kontrolo, nadzor, evalvacijo programov in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v Direktoratu za trg dela in zaposlovanje. Za delovno mesto višjega svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: – višji svetovalec III, – višji svetovalec II, – višji svetovalec I. Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III. Pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri, – 5 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta 4 mesece delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo, – državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od imenovanja), – strokovni izpit s področja zaposlovanja (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od imenovanja). Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo). Za objavljeno delovno mesto bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že opravila), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava kandidata o nekaznovanosti, – fotokopijo delovne knjižice. Opis nalog delovnega mesta višjega svetovalca: – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – pomoč pri pripravi metodologije in predpisov za nadzor programov zaposlovanja in kontrolo ukrepov ESS, – nadzor programov zaposlovanja in kontrola ukrepov ESS, – nadzor nad ZRSZ in drugimi osebami na področju zaposlovanja, – priprava zbirnih poročil in odobritev zahtevkov za povračilo sredstev ESS, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Služba za splošne in kadrovske zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj – višji svetovalec v Službi za kontrolo, nadzor, evalvacijo programov in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.«. Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15 dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske zadeve vsak dan od 10. do 11. ure, pri Tadeji Pušnar, na tel. 369-77-71.