Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 18001-34/2006/1 Ob-16966/06 , Stran 4819
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja prosto delovno mesto svetovalca/svetovalke v Sektorju za programe zaposlovanja v Direktoratu za trg dela in zaposlovanje. Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: – svetovalec III, – svetovalec II, – svetovalec I. Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec III. Pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske oziroma družboslovne smeri, – 7 mesecev delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od imenovanja). Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo). Za objavljeno delovno mesto bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že opravila), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava kandidata o nekaznovanosti, – fotokopijo delovne knjižice. Opis nalog delovnega mesta svetovalca: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – izvajanje kontrol porabe sredstev ESS, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Služba za splošne in kadrovske zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj – svetovalec v Sektorju za programe zaposlovanja.«. Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15 dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske zadeve, pri Tadeji Pušnar, na tel. 369-77-71, vsak dan od 10. do 11. ure.