Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 50/2006 Ob-16956/06 , Stran 4818
Na podlagi I. odstavka 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s spremembami), 22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04 in 57/04), Okrajno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: pravosodni sodelavec – sodni referent II. 1. Javni uslužbenec lahko naloge na tem delovnem mestu opravlja v nazivih: – pravosodni sodelavec II in – pravosodni sodelavec I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec II. 2. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri, – opravljen strokovni upravni izpit in izpit iz sodnega reda, – poznavanje dela z računalnikom, – delovne izkušnje: najmanj 6 let 6 mesecev v nazivu pravosodni sodelavec II in najmanj 9 let 6 mesecev v nazivu pravosodni sodelavec I. 3. Okvirna vsebina del in nalog na tem delovnem mestu je: – sodelovanje pri vodenju enostavnejših postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti pravosodnega organa, – vodenje enostavnejših predpisanih in potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil in obvestil, – vodenje vpisnikov, – vodenj vpisnikov, knjig in imenikov skladno s sodnim redom in drugimi predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje sodišča, – vodenje potrebnih evidenc, – zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil, – izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih, – izterjevanje sodnih taks, – ugotavljanje pravnomočnosti sodnih odločb, dostava spisov in drugih pisanj osebno sodniku, – opravljanje vseh potrebnih strojepisnih del, – vodenje enostavnih postopkov in prvo odločanje v enostavnih zadevah zemljiške knjige in izvršbe, – opravljanje drugih nalog po odredbi predsednice sodišča, sodnika, ki je z letnim razporedom določen za to delo. 4. Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določajo Zakon o delovnih razmerjih in II. odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, in sicer: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – aktivno morajo obvladati uradni jezik, – oseba ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – oseba ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. 5. Kandidati morajo k prijavi predložiti naslednja dokazila: – potrdilo o pridobljeni izobrazbi, – fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, – potrdilo o državljanstvu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo izda krajevno pristojno sodišče). Potrdili iz pete in šeste alinee lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v peti alinei. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred nastopom dela. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku enega leta od dneva imenovanja v naziv. 6. Kraj opravljanj dela: – Okrajno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto. 7. Vrsta delovnega razmerja: – delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Upoštevali bomo samo prijave, katerim bodo predložena vsa zahtevana dokazila. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalimi dokazili v roku 8 dni od dneva objave tega javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Novem mestu, Urad predsednice (za javni natečaj), Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto. Kandidate bomo o izboru obvestili v roku 8 dni po odločitvi. Dodatne informacije lahko zainteresirani kandidati dobijo na tel. 07/338-12-56.