Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 25 Ob-16943/06 , Stran 4817
Okrajno sodišče v Domžalah, Urad predsednice objavlja naslednje prosto delovno mesto: višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec za nedoločen čas (1 prosto delovno mesto). Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Opis del in nalog: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve, – spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje obravnav, – izvrševanje zadev uprave organa, – vodenje in koordiniranje dela osebja organa, – priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, in materialnimi predpisi, – poročanje sodniku in izdelava osnutkov sodnih odločb, – sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog, – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka, sodnika ali sekretarja sodišča. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj dve leti delovnih izkušenj, – opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – poznavanje dela z računalnikom. K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbran kandidat bo potrdilo moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbran kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Domžalah, Urad predsednice (za javni natečaj – višji pravosodni svetovalec), Ljubljanska cesta 76, Domžale. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite Uradu predsednice Okrajnega sodišča v Domžalah, tel. 721-57-41.