Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 122-17/06-1 Ob-16813/06 , Stran 4816
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) generalni direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjega uradniškega delovnega mesta: 1. svetovalec v Oddelku za razvoj podeželja, v Sektorju za razvoj podeželja. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v nazivu: svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba, smer: družboslovna, ekonomska, kmetijska; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – opravljen državni izpit iz javne uprave. Naloge: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih; – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Naloge se po vsebini nanašajo na pripravo podlag za izvedbo javnih razpisov in reševanje pritožb z delovnega področja razvoja podeželja. Pri prijavi se sklicujte na 122-17/2006. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – znanje uradnega jezik; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper kandidata ne sme biti vložena obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – življenjepis; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo diplome; – fotokopija delovne knjižice; – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni od sklenitve delovnega razmerja. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom. Formalno nepopolne vloge se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za splošne zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: B.Kalan@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Katarina Hočevar Podgoršek, tel. 01/478-92-62, o delovnem področju, ki se nanaša na razpisano prosto delovno mesto pa Hermina Oberstar, tel. 01/478-92-21.