Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Ob-16808/06 , Stran 4815
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 32/06) objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjega uradniškega delovnega mesta na položaju: 1. Direktorja občinske uprave. Kraj opravljanja dela: Občinska uprava Občine Kočevje. Vrsta uradniškega delovnega mesta na položaju: direktor občinske uprave. Delo se lahko opravlja v nazivu: sekretar. Uradnik/-ca bo naloge opravljala v nazivu sekretar. Vrsta delovnega razmerja: delovno razmerje bo sklenjeno za dobo 5 let, s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem – družboslovne ali tehnične smeri, – najmanj 8 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – pooblastilo za dostop do tajnih podatkov. Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine, sposobnosti, lastnosti, …): – znanje s področja vodenja v upravi, – znanje enega tujega jezika, – sposobnost odločanja na najvišjih nivojih, – organizacijske in komunikacijske sposobnosti, – poznavanje dela z računalnikom, – vozniški izpit. Vsebina dela: – vodenje občinske uprave, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v občinski upravi; – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte; – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog; – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na drugi stopnji; – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije. Število prostih delovnih mest: 1. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, mora kandidat/-ka za prosto uradniško delovno mesto izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – aktivno morajo obvladati uradni jezik, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidati/-ke morajo k svoji vlogi predložiti še naslednja dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev: – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – overjeno potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma pridobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma), – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – potrdilo ali pisno izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – fotokopijo vozniškega dovoljenja, – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) in dokazili o morebitnih drugih posebnih znanjih in sposobnostih. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave ter strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na uradniško delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. V izbirnem postopku bo natečajna komisija strokovna usposobljenost kandidata/-ke preverjala: – s preverjanjem dokazil, priloženih k prijavi in – z ustnim razgovorom s kandidatom. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/ke, ki se bodo na podlagi preverjanja dokazil, priloženih k prijavi, izpolnjevali/e razpisne pogoje za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, bo natečajna komisija povabila na razgovor. Rok in naslov za vlaganje prijav: pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v roku 15 dni od dne objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevnem časopisu, na spletni strani Ministrstva pristojnega za upravo ter pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti, Ljubljanska c. 26., 1330 Kočevje, s pripisom: »Javni natečaj – direktor občinske uprave – ne odpiraj«. Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu/-ki, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba o zaposlitvi: za določen čas do izteka mandata, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat/-ka bo delo opravljal/-a v Občinski upravi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje. 2. Višji svetovalec za rabo prostora in varstvo okolja. Kraj opravljanja dela: Občinska uprava Občine Kočevje, Oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo. Vrsta uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec za rabo prostora in varstvo okolja. Delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/-ca bo naloge opravljala v nazivu višji svetovalec/ka III. Vrsta delovnega razmerja: za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom, ki traja za višje svetovalce šest mesecev. Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – najmanj visoka strokovna izobrazba – tehnične ali družboslovne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine, sposobnosti, lastnosti,…): – znanje enega tujega jezika, – komunikacijske sposobnosti, – poznavanje dela z računalnikom, – vozniški izpit. Vsebina dela: – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi; – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – samostojna priprava zahtevanih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv; – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkov; – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov; – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Število prostih delovnih mest: 1. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, mora kandidati/-ke za prosto uradniška delovno mesto izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – aktivno morajo obvladati uradni jezik, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidati/-ke morajo k svoji vlogi predložiti še naslednja dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev: – fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi (diploma pridobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma), – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – potrdilo ali pisno izjavo kandidata/-ke o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata/-ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – fotokopija vozniškega dovoljenja, – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) in dokazili o morebitnih drugih posebnih znanjih in sposobnostih. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na uradniško delovno mesto navedena izpitna opravili najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. V izbirnem postopku bo natečajna komisija strokovna usposobljenost kandidata/-ke preverjala: – s preverjanjem dokazil, priloženih k prijavi in – z ustnim razgovorom s kandidatom. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/-ke, ki se bodo na podlagi preverjanja dokazil, priloženih k prijavi, izpolnjevali/e razpisne pogoje za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, bo natečajna komisija povabila na razgovor. Rok in naslov za vlaganje prijav: pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v roku 15 dni od dne objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevnem časopisu, na spletni strani Ministrstva pristojnega za upravo ter pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, s pripisom: »Javni natečaj – višji svetovalec za rabo prostora in varstvo okolja – ne odpiraj«. Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu/ki, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom/-ko sklenjena pogodba o zaposlitvi: za nedoločen čas, s polnim delovnim časom s poskusnim delom šest mesecev. Izbrani kandidat/-ka bodo delo opravljal/-a v Občinski upravi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje. Za dajanje informacij o izvedbi internega natečaja je zadolžena Majda Javoršek, vodja Oddelka za upravne in družbene dejavnosti v Občinski upravi Občine Kočevje, tel. 01/893-82-22.