Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 999-18-11/2006 Ob-16763/06 , Stran 4814
Na podlagi 56. in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 29. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu predsednika Republike Slovenije (št. 999-16-4/05 z dne 1. 7. 2005, 1. 11. 2005, 19. 12. 2005, 27. 1. 2006, 1. 3. 2006 in 1. 6. 2006) Urad predsednika Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pomočnik generalnega sekretarja za kadrovske zadeve, v Uradu predsednika Republike Slovenije, ki se opravlja v nazivu sekretar. 1. Delovne naloge: – izvajanje kadrovskih opravil, – zbiranje in pripravljanje podatkov za vnos v kadrovski informacijski sistem, – vzpostavljanje in vodenje evidenc zbirk osebnih podatkov, – izvajanje kadrovskih funkcij (planiranje, selekcija ter razvoj in izobraževanje kadrov), – ostale naloge po navodilu nadrejenega. 2. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem pravne, upravne ali druge ustrezne družboslovne smeri, – najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 let na področju kadrov v državnih organih, – znanje dela z računalnikom. 3. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave, – znanje upravljanja s programskim produktom MFERAC-SD in KE. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem nazivu, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – izjavo kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljajo v uradnih prostorih organa. Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo predložili vsa zahtevana dokazila in bodo na podlagi teh izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. Izbranemu kandidatu bo izdan in vročen sklep o izbiri, drugim kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti sklepa o izbiri se bo z izbranim kandidatom sklenila pogodba o zaposlitvi. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN – pomočnik generalnega sekretarja za kadrovske zadeve« v 8 dneh od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Divna Potočar, namestnica generalne sekretarke na tel. 478-13-01.