Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Ob-16786/06 , Stran 4812
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33; 2. Opis predmeta: Predmet javne dražbe je komunalno opremljeno zemljišče namenjeno za gradnjo stanovanjsko – poslovnega objekta “Za Vrtovi” v Cerknici. Območje, kjer ležijo parcele, ki so namenjene prodaji so po Odloku o ureditvenem načrtu Za Vrtovi v Cerknici (Ur. l. SRS, št. 42/88) predvidene za gradnjo stanovanjsko poslovnega objekta. Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije in pri sami gradnji dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje prostora. Območje, ki je predmet prodaje obsega sledeče parcele: – parc. št. 893/8 travnik v izmeri 22 m2, – parc. št. 895/4 njiva v izmeri 160 m2, – parc. št. 897/4 njiva v izmeri 972 m2, – parc. št. 897/2 sadovnjak v izmeri 19 m2, – parc. št. 901/3 njiva v izmeri 91 m2, – parc. št. 904/5 sadovnjak v izmeri 336 m2, – parc. št. 901/5 njiva v izmeri 696 m2, – parc. št. 907/4 njiva v izmeri 1921 m2, – parc. št. 912/6 sadovnjak v izmeri 5 m2, – parc. št. 896/4 njiva v izmeri 322 m2, – parc. št. 899/9 njiva v izmeri 897 m2, – parc. št. 899/6 njiva v izmeri 372 m2, – parc. št. 899/10 njiva v izmeri 225 m2, – parc. št. 899/4 sadovnjak v izmeri 129 m2 vse k.o. Cerknica. Skupna površina zemljišča namenjenega za prodajo je 6167 m2. Posamezne parcele niso predmet prodaje, ampak samo kot celota. 3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet prodaje in je navedeno v 2. točki tega razpisa znaša 78,500.000 SIT, brez 20% davka na dodano vrednost. Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200.000 SIT. K vrednosti, ki bo dosežena po končani licitaciji bo potrebno kupcu obračunati še 20% DDV. 5. Način in rok plačila kupnine: Kupec mora znesek kupnine dosežene na javni dražbi skupaj z 20% davkom na dodano vrednost poravnati najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže kupnino na račun Občine Cerknica, št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna. Plačilo kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element prodajne pogodbe. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo izdano s strani prodajalca, po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov v zvezi s prodajno pogodbo. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 4. 7. 2006 s pričetkom ob 13. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo nadstropje). 7. Višina kavcije Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene brez DDV, to je 7,850.000 SIT. Kavcijo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Cerknica, št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se kavcija vrne najkasneje v roku 8 dni po zaključku javne dražbe brez obresti. Dražitelju, ki uspe, se vplačana kavcija vračuna v kupnino. V kolikor dražitelj, ki je uspel na javni dražbi ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine in stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, organizator javne dražbe obdrži vplačano kavcijo. 8. Splošni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred pričetkom javne dražbe predložiti: I. dokazilo o plačilu kavcije; II. pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva javne dražbe; III. samostojni podjetnik potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS; IV. fizična oseba veljaven osebni dokument. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu kavcije, ki je lahko fotokopija. 9. Posebni pogoji S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer: – da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, overitvami pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom kupljenega zemljišča; – da bo zgradil stanovanjsko – poslovni poslovni objekt v skladu z določili občinskih predpisov, ki veljajo za navedeno območje. Navedena posebna pogoja bosta sestavna dela prodajne pogodbe. V prodajni pogodbi bodo natančno določene posledice morebitne kršitve posebnih pogojev. 10. Posebno določilo: organizator javne dražbe lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bo organizator dražitelje pisno obvestil. 11. Ogled nepremičnine in informacije: po predhodnem dogovoru je možen ogled zemljišč, ki so predmet javne dražbe. Informacije o ogledu in morebitne dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 01/709-06-10, kontaktna oseba Olga Smodila.