Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 46502-0014/2005 Ob-16767/06 , Stran 4812
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks 07/81-61-210. 2. Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 969/7, njiva v izmeri 353 m2, ter parc. št. 969/8, pašnik v izmeri 2421 m2, obe vpisani v vl. št. 261, k.o. Radež, last Občine Sevnica. Obe parceli sta opredeljeni v območju lesno proizvodnega gozda, kot to izhaja iz lokacijske informacije Občine Sevnica, št. 46502-0014/2005 z dne 10. 3. 2006. 3. Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe. 4. Izklicna cena za predmetno zemljišče je 497.910 SIT. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin. 5. Najnižji znesek višanja je 25.000 SIT. 6. Način in rok plačila kupnine Kupec kupnino poravna na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286 v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v roku iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter se bo na pristojni zemljiški knjigi vložil predlog za vknjižbo lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo opravljena v ponedeljek, dne 17. julija 2006 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in: – priložiti potrdilo o plačani varščini, – če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predložiti neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa v overjeni fotokopiji. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 9. Varščina: vsak dražitelj mora do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene za predmetno zemljišče, na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286 s sklicem 00 46502-0014-2005, za namen »javna dražba – k.o. Radež«. 10. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. 11. Dodatne informacije: Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel. 07/81-61-269. Imenovana komisija za vodenje javne dražbe lahko s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Po sklenitvi prodajne pogodbe bo moral kupec v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) podati vlogo za odobritev pravnega posla na Upravni enoti Sevnica.