Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 478-11/2006-6 Ob-16792/06 , Stran 4810
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnih dražb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – nepremičnin (pristojna komisija). II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja. III. Predmet prodaje: A) Objekti in zemljišča A1. Poslovni prostori v objektih A, B, E in I v nekdanji vojašnici v Melju, Maribor. Poslovni prostori v objektu A, Meljska cesta 36, Maribor: 1. Poslovna prostora, št. 1 in 2, v kleti (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnih prostorov je Branko Križ s.p.), v izmeri 280,24 m2, parc. št. 422/4 in 422/29, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 29,850.000 SIT. 2.  Poslovni prostor, št. 6, v pritličju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je družba La Mirjam d.o.o.), v izmeri 22,42 m2, parc. št. 422/4 in 422/29, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 2,150.000 SIT. 3.  Poslovni prostor, št. 7, v pritličju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Igor Konfidenti), v izmeri 77,48 m2, parc. št. 422/4 in 422/29, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 11,100.000 SIT. 4. Poslovni prostor, št. 16, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Dejan Čolnik), v izmeri 47,38 m2, parc. št. 422/4 in 422/29, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 7,360.000 SIT. Poslovni prostori v objektu B, Ulica heroja Šaranoviča 27-29, Maribor. 5. Poslovni prostor, št. 21, v kleti objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Night club Krpan d.o.o.), v izmeri 927,02 m2, parc. št. 422/4 in 422/29, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 270,000.000 SIT. 6. Poslovni prostor, št. 20, v pritličju objekta (poslovni prostor je prazen, investitor v obnovo prostora je bila nekdanja najemnica družba E- Statik), v izmeri 653,03 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 53,900.000 SIT. 7. Poslovni prostor, št. 5, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Marjan Bogadi), v izmeri 18,14 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 1,570.000 SIT. 8. Poslovni prostori, št. 6, 7 in 8, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnih prostorov je Boštjan Gutman), v izmeri 66,9 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 5,600.000 SIT. 9. Poslovni prostor, št. 9, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Matvoz d.o.o.), v izmeri 42,68 m2, parc, št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 3,600.000 SIT. 10. Poslovni prostori, št. 11, 12 in 13, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnih prostorov je Webo d.o.o.), v izmeri 67,56 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 5,620.000 SIT. 11. Poslovni prostor, št 14a, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Leopold Mavsar), v izmeri 32,17 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 2,700.000 SIT. 12. Poslovna prostora, št. 15. in 16, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnih prostorov je Avtoprevoz Gramet Trade d.o.o.), v izmeri 122,37 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 10,150.000 SIT. 13. Poslovni prostor, št. 8, v drugem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Marko Donko), v izmeri 19,12 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 1,630.000 SIT. 14. Poslovni prostor, št. 11, v drugem nadstropju objekta (prostor je prazen, investitor v obnovo poslovnega prostora je bila nekdanja najemnica družba Emada d.o.o), v izmeri 26,67 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 2,240.000 SIT. Poslovni prostori v objektu E, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor: 15. Poslovni prostor, št. 8, v drugem nadstropju objekta (prostor je prazen, prej uporabnik PIN d.o.o.), v izmeri 336,94 m2, parc. št. 422/12 in 422/25, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 35,900.000 SIT. 16. Poslovni prostor, št. 9, v mansardi objekta (prostor je prazen, prej uporabnik PIN d. o. o.), v izmeri 321,75 m2, parc. št. 422/12 in 422/25, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 31,200.000 SIT. Poslovni prostori v objektu I, Ulica heroja Jevtiča 9, Maribor: 17. Poslovna prostora, št. 1 in 2, v pritličju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnih prostorov je Odstotek d.o.o.), v izmeri 90,31 m2, parc. št. 422/11 in 422/22, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 8,600.000 SIT. 18. Poslovni prostor, št. 3, v pritličju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Zen & Co d.o.o.), v izmeri, 65,92 m2, parc. št. 422/11 in 422/22, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 6,300.000 SIT. 19. Poslovni prostor, št. 5, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Zen & Co d.o.o.), v izmeri 47,63 m2, parc. št. 422/11 in 422/22, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 5,120.000 SIT. 20. Poslovni prostor, št. 6, v kleti objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Indicij d.o.o.), v izmeri 91,03 m2, parc. št. 422/11 in 422/22, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 4,500.000 SIT. Ogled poslovnih prostorov: 22. 6. 2006 od 12. do 14 ure, predstavnik Ministrstva za obrambo RS (tel. 031/244-147) bo zainteresirane osebe za ogled čakal pred objektom B, Ul. heroja Šaranoviča 27-29, Maribor. A.2 Gostinsko stanovanjski objekt površine 909,04 m2 z zemljiščem, Dolga Brda 28, Holmec (nekdanja stražnica Holmec), parc. št. 74/11-neplodno 243 m2, 76/5-dvorišče 2898 m2, poslovna stavba 510 m2, 76/6-cesta 115 m2, 76/7-neplodno 163 m2, skupno zemljišče 3929 m2 ZKV 69, k.o. Dolga Brda. Izhodiščna cena: 100,000.000 SIT. Ogled objekta: 20. 6. 2006 od 12. do 14. ure, predstavnik Ministrstva za obrambo RS (tel. 031/244-147) bo zainteresirane osebe za ogled čakal pred objektom. B) Stanovanja B.1 Enosobno stanovanje v Križah, Hladnikova 18, št. stan. 8 v pritličju, v izmeri 41,30 m2 (prazno), parc. št. 570/3, ZKV 383, k.o Križe. Izhodiščna cena: 7,500.000 SIT. Ogled stanovanja: 28. 6. 2006 od 15. do 17. ure. IV. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Nepremičnina se prodajo v celoti po sistemu videno kupljeno. Stanovanje je etažno in zemljiškoknjižno neurejeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške notarskih storitev plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 500.000 SIT do 3,000.000 SIT za 100.000 SIT, – od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT za 200.000 SIT, – od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT za 300.000 SIT, – od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT za 400.000 SIT, – od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT za 500.000 SIT, – od 11,000.000 SIT naprej za 600.000 SIT. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-29000000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-29000000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Dražitelji se morajo najpozneje 2 uri pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni, – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, – osebno izkaznico (fizične osebe, s.p, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci), – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 8. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. d) če se dražitelj ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnino po navedenih pogojih. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti ali jo kakor koli razveljaviti. 9. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo snemana na filmski trak. V. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 5. 7. 2006 ob 11. uri v sejni sobi štev. 327, v III. nadstropju Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.