Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 322-6/2006 Ob-16865/06 , Stran 4810
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v Občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne občine in so se izvajale v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka tega razpisa. III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu: Na razpis se lahko prijavijo društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Krško, – da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju turizma, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo zahteva Zakon o društvih, – da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi, – da izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine. IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev je 3,000.000 SIT na proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 15. 11. 2006 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. VI. Merila za dodeljevanje sredstev Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične in druge prireditev v občini Krško, ki so bile izvedene v razpisnem roku in izpolnjujejo vsaj enega od navedenih pogojev: – pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe občine, – vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije, – so sestavni del letnega koledarja prireditev in je javnost z njimi vnaprej seznanjena v publikacijah oziroma na drug ustrezen način, – so tradicionalne prireditve, – ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino ter ljudske običaje, – so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto občine, – pomenijo oživitev mestnih jeder. Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi v sklopu drugih prireditev (npr. folklorni nastopi, razstave domačih in umetnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični razvoj in promocijo krajev iz Občine Krško. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, kateri pripravljajo turistične prireditve, ki so več kot 50% sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve: – veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje, – prireditve in sejmi lokalnega pomena. Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ do 40% celotne vrednosti projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih. VII. Vsebina vloge: Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju. Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati: 1. fotokopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES-a (oziroma Statističnega urada RS), 2. fotokopijo potrdila o registraciji (odločba o vpisu društva v register društev), 3. pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsako prijavljeno prireditev posebej: – podroben opis prireditve, način izvedbe prireditve in datum izvedene prireditve, – vrednost in cena celotne prireditve s finančno konstrukcijo (razdelan stroškovnik-odhodki) in predviden način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki), 4. dokazila o izvedenih delih (računi, potrdila o plačilu itd.), 5. izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. VIII. Rok za prijavo in način prijave Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka 18. 7. 2006 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za turistične prireditve.« IX. Obravnava vlog: 1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v roku petih delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. 2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan. 3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. 4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. 5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa. 6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. 7. Upravičencu bodo sredstva nakazana 30 dan po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami. X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. XI. Informacije Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/498-12-92, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.