Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Ob-16784/06 , Stran 4808
1. Namen in cilji občine pri izvedbi projekta Mestna občina Murska Sobota želi z izvedbo projekta »Turistični in rekreacijsko športni center – Fazanerija Murska Sobota« (v nadaljevanju »Projekt«) vzpodbuditi turistično in rekreacijsko športno dejavnost v Murski Soboti ter doseči na tem področju razvojni zagon, kar bo rezultiralo v povečanju delovnih mest v neposrednih ter s turizmom in športom povezanih dejavnostih, povečanem poznavanju in uveljavljanju Mestne občine Murska Sobota v Sloveniji in tujini, povečanju kvalitete življenja občanov in urejenosti okolja v občini. Občina želi v okviru Projekta vzpodbuditi razvoj tako stacionarnega kot tudi dnevnega turizma v tržno privlačni in ekonomsko uspešni turistični ponudbi na osnovi izvira termalne vode in naravnega okolja lokacije Projekta – Fazanerija in vzpodbuditi športne aktivnosti in dejavnosti v občini. Cilj Projekta je razvoj nastanitvene turistične ponudbe v primerni obliki, kakovosti in kapaciteti ter valorizacija naravnih danosti izvira termalne vode v rekreativnih in wellness turističnih programih s spremljajočimi športnimi programi in dejavnostmi. Občina želi navedeni projekt izpeljati na najoptimalnejši način in v obliki, ki bo zagotavljala hkrati uresničevanje interesa občine po maksimiranju ekonomsko-socialnih učinkov za lokalno okolje in v obliki, ki bo pritegnila kvalitetne strateške in finančne investitorje za realizacijo projekta, ki bodo imeli dolgoročni interes po maksimiranju razvojnih potencialov lokacije projekta in celotnega okolja. 2. Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je izbor strateškega partnerja z izkušnjami na področju turizma, rekreacije in športa, ki bo usposobljen izvesti naslednje aktivnosti: a) izdelava predinvesticijske študije za gradnjo sodobnega turističnega in rekreacijsko športnega centra, b) izdelava urbanistično-arhitekturne idejne zasnove Projekta sprejemljivega za okolje, c) priprava dokumentacije za predstavitev Projekta javnosti, d) priprava projektno tehnične dokumentacije za izvedbo Projekta in pridobitev upravnih dovoljenj, e) ustanovitev javno – zasebne družbe za izvedbo investicijskega Projekta ter njegovim upravljanjem. 3. Faznost projekta Projekt bo izveden v dveh fazah in sicer: – 1.faza: izdelava predinvesticijske študije za izvedbo Projekta in izdelava urbanistično – arhitekturne idejne zasnove Projekta ter predstavitev Projekta javnosti, – 2. faza: izdelava projektno tehnične dokumentacije za izvedbo Projekta, pridobitev upravnih dovoljenj in ustanovitev javno-zasebne družbe za izvedbo Projekta. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu: Na razpis se lahko prijavijo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 4.1. Pravni status – obvezni pogoji 1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa in za katero daje ponudbo pri organu države, v kateri ima sedež. 2. Ponudnik mora glede na predmet javnega razpisa izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa (če je posebno dovoljenje potrebno). 3. Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem; Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem. 4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da poslovanja ne vodi izredna uprava. 5. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Vsi pogoji, navedeni v točkah 1-5 so obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. Potrdila ne smejo biti starejša od 3 mesecev. 4.2. Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezni pogoji 1. Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2005, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1. 2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe posloval uspešno. 3. Potrdilo banke o njegovi finančni sposobnosti. 4.3. Tehnične sposobnosti – obvezni pogoji 1. Izjavo ponudnika, da bo pri realizaciji Projekta sodeloval z najmanj 20% lastnih sredstev glede na ocenjeno vrednost projekta, kar dokazuje s potrdilom Banke o njegovi finančni sposobnosti. 2. Predložitev ocenjene vrednosti projekta. 3. Predložitev vrednosti storitev in aktivnosti iz 1. faze razpisa. 4. Predložitev programske zasnove v tekstualni in grafični obliki, ki prikazuje celovito urbanistično in arhitekturno rešitev širšega območja. Vsi pogoji, navedeni v točkah 4.2. – 4.3. so obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. 4.4. Ureditev pravnih razmerij – ostali pogoji – plačilo storitev iz I. faze izvedbe Projekta vključno s pripravo projektno tehnične dokumentacije za izvedbo Projekta, bo poplačano z deležem v novo ustanovljeni javno – zasebni družbi, – ponudnik na razpis torej nosi celoten riziko za svoje storitve in bo imel poplačane storitve le v primeru uspešnosti Projekta in pridobitve uporabnega dovoljenja, – izbran ponudnik se obvezuje dokončati dokumentacijo iz 1.faze izvedbe Projekta v roku 2 mesecev od uspešno zaključenega javnega razpisa in izbora najugodnejšega ponudnika ter od sklenitve pogodbe o poslovnem sodelovanju v skladu s pogoji, ki so podrobno definirani v razpisni dokumentaciji, – Mestna občina Murska Sobota se obvezuje, da bo v predvidenem času 2 mesecev sodelovala z izbranim ponudnikom v okviru svojih pristojnosti, – kolikor izbran ponudnik ne bo izdelal potrebne dokumentacije iz 1.faze izvedbe Projekta v predvidenem roku, mestna občina ni dolžna več sodelovati z izbranim ponudnikom in nima do njega nobenih obveznosti, – vsa ostala določila sodelovanja med mestno občino in izbranim ponudnikom so razvidna iz razpisne dokumentacije. 5. Merila za izbor: – programska zasnova v tekstualni in grafični obliki, ki prikazuje celovito urbanistično in arhitektonsko rešitev širšega območja, – reference ponudnika pri izvedbi investicijskih projektov na področju turističnega in rekreacijsko športnega turizma (število referenčnih izvedenih projektov), ki so realizirani, – reference in izkušnje vključenih strokovnjakov s področja razpisanih storitev (število vključenih strokovnjakov, ki imajo vsaj 3 reference s področja podobnih projektov), – reference ponudnika s področja načrtovanja razvojnih turističnih in rekreacijsko športnih centrov ter investicijskih projektov, ki so realizirani (število referenčnih projektov na področju turističnega in rekreacijsko športnega turizma, ki so bili tudi realizirani in delujejo v Sloveniji ali tujini). Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 6. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo vsak dan med 8. in 14. uro na sedežu Mestne občine Murska Sobota, od 12. 6. 2006 dalje, po predložitvi dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije. Za stroške razpisne dokumentacije je potrebno plačati 10.000 SIT na račun Mestne občine Murska Sobota št. 01280-010001145, sklic Projekt – Fazanerija. 7. Rok za predložitev ponudb Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene do vključno 17. 7. 2006 do 10. ure, po pošti na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali bodo oddane osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – ponudba na razpis za izbor strateškega partnerja za Projekt – Fazanerija.« Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Nepopolne ali nepravočasne ponudbe ne bodo obravnavane in bodo vrnjene ponudniku. 8. Obravnava ponudb Postopek izvede komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Murska Sobota. 9. Obvestilo o izidu javnega razpisa Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb. Oddaja ponudb pomeni, da se ponudnik strinja s pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.