Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 01-1/2006 Ob-17034/06 , Stran 4807
Kandidat/ka mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – ima znanstveni naslov, – ima najmanj šest let delovnih izkušenj na delovnih mestih, ki so vsebinsko povezana s področjem dela zavoda, – ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela, – aktivno obvlada slovenski jezik, – aktivno obvlada delo z računalnikom in – aktivno obvlada angleški jezik. Kandidat/ka mora k prijavi na javni razpis poleg potrebnih dokazil priložiti tudi življenjepis in načrt razvoja zavoda za mandatno obdobje, ki mora vsebovati vsebinske, kadrovsko-organizacijske in finančne vidike delovanja zavoda. Mandat direktorja/ice traja pet let. Pisne ponudbe z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v roku 8 dni od objave razpisa na naslov: Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto, Svet zavoda, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijave morajo biti predložene v zaprti ovojnici, opremljene z oznako: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto.« Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa. Dodatne informacije lahko kandidati/ke dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti ali po tel. 07/393-92-54.