Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 30-06 Ob-17283/06 , Stran 4804
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: izvajalec Javnega razpisa za subvencioniranje projektov v okviru Tehnološkega programa »Tehnologija za varnost in mir 2006–2012« (TP MIR) v letu 2006 (v nadaljevanju: razpisa) je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Maurerjeva ulica 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija). 2. Namen in cilji razpisa Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju: MO), Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo želijo s subvencioniranjem razvojno tehnoloških projektov v okviru TP MIR doseči naslednje cilje: a) razvoj obrambnih zmogljivosti in zmogljivosti zaščite in reševanja za zagotavljanje miru, stabilnosti in varnosti v državi in v mednarodni skupnosti, b) razvoj inovativnih tehnologij za učinkovit nacionalni obrambno-varnostni sistem, c) dvig ugleda Republike Slovenije v Evropski uniji in Natu ter d) krepitev vloge slovenskih podjetij v obrambni industriji. Subvencionirani bodo inovativno aplikativni razvojno-raziskovalni projekti v okviru industrijskih raziskav, predkonkurenčnih razvojno-raziskovalnih aktivnosti in študij o tehnični izvedljivosti za dvig tehnološke ravni podjetij in hkrati okrepitev tehnološkega zaledja obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Z izvajanjem projektov v okviru nabora tem posameznih tematskih sklopov želi MO, kot naročnik razpisa, dvigniti raven tehnološke razvitosti (v nadaljevanju TRL) razpisanih tem do največ 6 ravni TRL. Agencija kot izvajalec nalog v zvezi s TP MIR želi z objavo razpisa podpreti tehnološki razvoj, inovativnost in tehnološko podjetništvo. 3. Predmet razpisa Predmet razpisa je izbira ter subvencioniranje izvajanja razvojno-tehnoloških projektov za prednostne razvojno-tehnološke teme, ki sledijo razvojnim ciljem in zagotavljajo razvoj zmogljivosti, opredeljenih v Resoluciji o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do 2015 in v Srednjeročnem obrambnem programu 2005-2010. Tematski sklopi, ki predstavljajo okvir za razpis razvojno tehnoloških tem, so po posameznih področjih naslednji: 1. področje: Zmogljivosti za bojevanje tematski sklopi 1.1. Bojevnik in oprema bojevnika (obleka in oprema bojevnika in enote ter prehrana) 1.2. Novi sistemi, materiali in nove tehnologije 2. področje: Zmogljivosti za bojno podporo ter sile zaščite in reševanja tematski sklopi 2.1. Inteligentni ter robotski sistem za spremljanje in detekcijo 2.2. Sistemi za nuklearno, radiološko, biološko, protiminsko in kemično obrambo in zaščito 3. področje: Zmogljivosti za zagotovitev bojnega delovanja ter delovanja zaščite in reševanja tematski sklopi 3.1. Simulacijski modeli in sistemi za operacijske raziskave, izobraževanje in usposabljanje 3.2. Digitalizacija bojišča in geografski informacijski sistemi 3.3. Zaščita ljudi, živali in sredstev ter medicinsko-farmacevtski protiukrepi 3.4. Eksplozivna sredstva in viri energije (npr. streliva, gorivne celice, varčni viri) 4. področje: Vodenje, poveljevanje in kontrola tematski sklopi 4.1. Vodenje: Komunikacijsko informacijski sistem obrambnega sistema in civilno kriznega načrtovanja 4.2. Poveljevanje: Komunikacijsko informacijski sistem za podporo poveljevanja in kontrole. Nabor tem za prijavo, vključno s podrobnejšim opisom tem, pričakovanimi cilji in dodatnimi pojasnili, je naveden v Prilogi 1 TP MIR-06. 4. Upravičeni stroški 4.1. Vrste upravičenih stroškov Razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. Pri subvencioniranju upravičenih stroškov oziroma izdatkov se upošteva naslednja shema državnih pomoči: Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, št. 0002-5715334-2002 (Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št. 301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002, dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002 in dopolnitev št. 444-01-12/2004/2 z dne 20. 4. 2004) ter ukrep: Industrijske raziskave in predkonkurenčne razvojne dejavnosti v podjetjih. Upravičeni stroški za subvencioniranje: a) za razvojno raziskovalne projekte, ki se izvajajo v okviru podjetij obsegajo: – stroške osebja, ki dela na projektu (strokovnjaki, inženirji, raziskovalci, razvojniki, tehniki in ostalo podporno osebje); upravičena maksimalna urna postavka (plača + davki in prispevki): 4.457,27 SIT/uro v letu 2006 oziroma za tehnično osebje 2/3 tega zneska, – materialne stroške (uporaba instrumentov, opreme, materiala ipd., ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost v okviru projekta) vključno z investicijskim vzdrževanjem opreme in instrumentov v maksimalni višini 4.022,05 SIT/uro, – stroške svetovanja in drugih storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost in so neposredno povezani z razvojnim projektom, vključno z raziskavami, raziskovalnimi študijami, tehničnim znanjem, licencami in patenti ter drugim znanjem, ki je kupljeno iz zunanjih virov, – dodatne skupne stroške, povezane s projektom (potni stroški, nočitve); b) upravičeni stroški v okviru institucij znanja: – so dejanski stroški dela raziskovalcev, ki jih podjetje uveljavlja na podlagi računov, ki jih institucije znanja izstavijo podjetju. Račune, ki jih za opravljene razvojno-raziskovalne ure raziskovalcev na projektu izstavijo institucije znanja, plača podjetje iz skupine sodelujočih, in ne naročnik z neposrednim nakazilom instituciji znanja. Višina tovrstnih upravičenih stroškov lahko dosega največ do 90% podjetju odobrenih državnih pomoči. Višina subvencioniranja upravičenih stroškov: a) osnovna višina + b) dodatki a) osnovna višina: – do 50% stroškov za industrijske raziskave (za opredelitev pojma »industrijska raziskava« glej Prilogo 2 TP MIR-06, TRL 4 do 6), – do 75% stroškov študij tehničnih izvedljivosti (za opredelitev pojma »študija tehnične izvedljivosti« glej Prilogo 2 TP MIR-06; TRL 3), – do 25% stroškov predkonkurenčne razvojno raziskovalne aktivnosti, (za opredelitev pojma »predkonkurenčna razvojno raziskovalna aktivnost« glej Prilogo 2 TP MIR-06; TRL 6 do 9); b) dodatki (v primeru industrijskih raziskav in predkonkurenčnih razvojno raziskovalnih aktivnosti): – mala in srednje velika podjetja dodatnih 10%, – regionalna karta: celotno območje Slovenije za 10%, – 10% za skladnost z nacionalno tehnološko in razvojno politiko ter vključuje učinkovito sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami. Osnovna višina subvencioniranja upravičenih stroškov je po posameznih ravneh tehnološke razvitosti podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, v Prilogi 2 TP MIR-06 ``Pojasnila ravni tehnološke razvitosti in tipa raziskav``. Intenzivnost pomoči v primeru industrijskih raziskav, vključno z dodatki, ne sme preseči 75% upravičenih stroškov. V primeru predkonkurenčnih razvojno raziskovalnih aktivnosti, vključno z dodatki, intenzivnost pomoči ne sme preseči 50% upravičenih stroškov. 4.2. Vrste neupravičenih stroškov Povezane družbe v skladu z definicijo iz 527. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 – ZGD-1; v nadaljevanju: ZGD-1) se ne štejejo za zunanje izvajalce, zato njihove storitve niso upravičen strošek. Stroški, katerih višina ni določena v fiksnem znesku in jih zunanji izvajalec zaračuna kot% od variabilne osnove (npr. od skupnih stroškov itd.) niso upravičeni stroški. 4.3. Obdobje subvencioniranja upravičenih stroškov V primeru podpisa pogodbe, se lahko subvencionirajo samo tisti stroški, ki so nastali po datumu prejema prijave na razpis in so bili plačani do predložitve zahtevka, kar upravičeni prejemnik tudi dokaže s potrdilom o plačilu oziroma z delovnim nalogom. 5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis 5.1. Osnovni pogoji za kandidiranje Na razpisu lahko kandidirajo podjetja (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) ali skupina podjetij (pogoje mora izpolnjevati prijavitelj skupnega projekta in vsako sodelujoče podjetje, ki je član skupine sodelujočih podjetij), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: a) podjetje je registrirano pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in dejansko posluje od 1. 1. 2005. Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence in poslovne listine (pogodbe, računi..., ki izkazujejo, da je podjetje dejansko poslovalo že od 1. 1. 2005); b) podjetje ima v evidenci pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije registrirano raziskovalno skupino oziroma je ta v postopku za vpis, ali za potrebe projekta, ki je predmet prijave na razpis, izkazuje namero o pogodbenem sodelovanju z ustrezno zunanjo razvojno skupino, vpisano v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Dokazilo: potrdilo ARRS ali izjava, pismo o nameri; c) podjetje ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije. Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma oddaje ponudbe; d) podjetje v obdobju od leta 2000 do 2006 ni pridobilo in ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah opredeljenih z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02). Dokazilo: lastna izjava; e) podjetje za isti projekt ni pridobilo in ne pridobiva sredstev (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila) v obliki državnih pomoči iz državnega, lokalnega ali drugih virov EU. Dokazilo: lastna izjava; f) podjetje ni na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Dokazilo: lastna izjava; g) vodja projekta mora biti zaposlen oziroma pogodbeno vezan v podjetju, prijavitelju projekta. Dokazilo: lastna izjava (po želji lahko tudi pogodba o delu oziroma zaposlitvi). 5.2. Prijava Prijavitelj lahko prijavo na razpis odda samostojno oziroma v imenu skupine sodelujočih podjetij in institucij znanja. Prijavitelj lahko prijavi le 1 projekt. Skupni razvojno-tehnološki projekt mora: – vsebovati jasno opredeljen cilj, – opredeliti prispevek vsakega od sodelujočih partnerjev k uresničevanju cilja projekta, – vsebovati opis razvojne in inovativne aktivnosti projekta, – biti fazno načrtovan s terminskim planom aktivnosti, – imeti razvidno zaprtost finančne konstrukcije projekta z navedbo virov financiranja in – biti skladen z namenom razpisa. Prijava mora: – biti skladna z navodili, – vsebovati prijavni obrazec in vse v Prilogi 8 navedene obvezne obrazce in zahtevana dokazila ter izjave. V postopku za izbor projektov bodo obravnavane le tiste prijave, ki bodo vsebovale vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila, ki bodo prispele na agencijo v roku, ki je določen s tem razpisom. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. 5.3. Določbe v zvezi z intelektualno lastnino V pogodbi med prijaviteljem in agencijo se lahko določi o trajnem ali začasnem prenosu pravic iz intelektualne lastnine na MO. 6. Merila za izbor projektov Vse prijave, ki bodo popolne, in ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za kandidiranje, bodo ocenjene na osnovi meril. Evalvacijski postopek za ocenjevanje in izbor prijavljenih projektov se izvede z recenzentskimi skupinami. Oceno na Ocenjevalnem listu A bo podala recenzentska skupina MO, oceno na Ocenjevalnem listu B pa recenzentska skupina agencije. Prijave se ocenjujejo po dveh skupinah meril: A) Skladnost projekta s cilji TP MIR in s cilji razpisane teme. V tej skupini so merila, ki vrednotijo prijavo s kazalci skladnosti predloga z razpisanimi cilji področja in tematskih sklopov oziroma tem v okviru področja z upoštevanjem potencialnega vpliva, ki ga bodo imeli rezultati projekta na razvoj obrambnega področja in področja zaščite in reševanja v okviru sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Oceno po kazalcih iz te skupine kriterijev izdelajo člani recenzentske skupine z MO (Priloga 5: TP MIR-06 Ocenjevalni list A). B) Tehnološko-razvojna kakovost, izvedljivost projekta in sposobnost prijavitelja, da projekt izvede, se oceni na osnovi meril, ki vrednotijo prijavo s kazalci predstavitve prijavitelja, njegove sposobnosti, da inovira izdelke in procese, ocene vodje projekta ter ocene finančne izvedljivosti projekta (Priloga 6: TP MIR-06 Ocenjevalni list B). Skupna ocena posamezne prijave predstavlja skupno oceno meril na Ocenjevalnem listu A in meril na Ocenjevalnem listu B. Skupna ocena je podlaga za razvrstitev prijav na prednostni seznam projektov TP MIR v letu 2006. Skupno maksimalno število točk je 100, in sicer 60 točk na Ocenjevalnem listu A in 40 točk na Ocenjevalnem listu B. Prijava se lahko uvrsti na prednostni seznam projektov TP MIR v letu 2006 le: – če je na Ocenjevalnem listu A dosegla vsaj 40% maksimalnega števila točk na Ocenjevalnem listu A (24 točk), in hkrati, – če je na Ocenjevalnem listu B dosegla vsaj 40% maksimalnega števila točk na Ocenjevalnem listu B (16 točk), in – če vsota zbranih točk na Ocenjevalnem listu A in Ocenjevalnem listu B doseže vsaj 50% skupnega maksimalnega števila točk (50 točk). Pri razvrščanju prijav na prednostni seznam projektov, dobi v primeru enakega števila točk prednost prijava oziroma projekt, ki je zbral več točk na Ocenjevalnem listu A. V primeru, da še vedno obstaja primer ekvivalentno ocenjenih prijav, o prednostni uvrstitvi odloči Strokovni svet TP MIR. Iz razpisane teme prednostnega tematskega sklopa bo izbran le en prijavitelj. Na prednostni seznam projektov TP MIR se ne uvrstijo prijave, ki jih recenzenti ocenijo kot: – prijave, ki so za naročnika razpisa nerelevantne; to pomeni, da v primerih, ko na razpisano temo ni prijavljenih relevantnih prijav, ni nobenega prijavitelja nujno izbrati; – prijave, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev z vidika tehnološko-razvojne kakovosti in izvedljivosti projekta. Sklep o izbiri projektov sprejme agencija na predlog Strokovnega sveta TP MIR in ob soglasju MO. 7. Okvirna višina sredstev razpisa Skupna okvirna vrednost razpisa je 3.500,000.000 SIT. Po letih je okvirni delež sredstev za izvedbo izbranih projektov naslednji: – 2006: 1.500,000.000 SIT, – 2007: 1.500,000.000 SIT, – 2008: 500,000.000 SIT. 8. Obseg sredstev projektov Glede na obseg potrebnih sredstev za izvedbo projekta je vrednost prijavljenega projekta za prvo, drugo in tretje področje do 100,000.000 SIT na leto in za četrto področje do 50,000.000 SIT na leto. Morebitno odstopanje od danih finančnih okvirjev za posamezni projekt je treba pri prijavi na razpis posebej utemeljiti. 9. Časovni okvir in roki za izvedbo projektov: projekti lahko trajajo do tri leta. V primeru večletnih projektov je potrebno za vsako leto posebej prikazati ovrednoten program dela s pričakovanimi rezultati ob zaključeni letni fazi projekta. Pogodba se bo v teh primerih sklepala samo za obdobje prve zaključene letne faze projekta. Na podlagi pozitivne ocene zaključene faze projekta pa se bo sklepal ustrezen aneks za nadaljevanje oziroma zaključek projekta. 10. Način predložitve prijave in razpisni rok Pisne prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – TP Mir 2006« v glavno in splošno pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Maurerjeva ulica 29, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno ponedeljka, 31. 7. 2006 do 12. ure. Prijava mora biti posredovana tudi v elektronski obliki na naslov tpmir06@tia.si ali priložena pisni prijavi na CD mediju. Pisno oddana prijava in elektronska prijava morata biti popolnoma identični. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala pisne in elektronske prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom. 11. Poslovna skrivnost: prijavitelji morajo podatke, ki ji smatrajo za poslovno skrivnost ali intelektualno lastnino, v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot tako se lahko označi posamezni podatek oziroma del prijave, ne more pa se nanašati na celotno prijavo. 12. Datum odpiranja prijav Odpiranje prijav zaradi pričakovanega večjega števila prijav (več kot 20) v skladu s PPIPRS ne bo javno. Odpiranje prijav bo v torek, 1. 8. 2006 ob 9. uri v sejni sobi agencije. Prijave, ki ne bodo pravilno označene (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis), ter prepozno prispele prijave, bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti prijave, bo komisija v roku 8 dni pozvala vlagatelje k dopolnitvi prijav. Nepopolne prijave, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Vsebina dispozicije projekta (Obrazec 4 TP MIR-06) ni predmet dopolnitve. 13. Obveščanje o izboru: prijavitelji projektov bodo o izbiri obveščeni do 30. septembra 2006. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije (http://www.tia.si). 14. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, obrazci in priloge) je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu http://www.tia.si/TP MIR06. Razpis in razpisna dokumentacija bo od dneva objave razpisa na voljo tudi na spletni strani MO. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka prijavnega roka. 15. Dodatne informacije Dodatne informacije v zvezi z razpisom so prijaviteljem na voljo na agenciji pri dr. Igorju Mileku (igor.milek@tia.si) vsak ponedeljek, sredo in petek, med 10. in 11. uro, vendar najkasneje do vključno 26. 7. 2006. Informativni dan bo agencija pripravila v sodelovanju z MO v ponedeljek, 26. 6. 2006 na sedežu agencije, Maurerjeva 29, 1000 Ljubljana, po naslednjem razporedu: – 1. področje: zmogljivosti za bojevanje: od 9. do 10. ure, – 2. področje: zmogljivosti za bojno podporo ter sile zaščite in reševanja: od 10.30 do 11.30, – 3. področje: zmogljivosti za zagotovitev bojnega delovanja ter delovanja zaščite in reševanja: od 12. do 13. ure, – 4. področje: vodenje, poveljevanje in kontrola: od 13.30 do 14.30. Zainteresirani prijavitelji projektov se morajo predhodno prijaviti na elektronski naslov info@tia.si. Pri prijavi morajo navesti področje razpisa.