Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 13/2006 Ob-17148/06 , Stran 4803
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za študij naravoslovja, tehnike, biotehnologije in komunikacij v znanosti na tujih izobraževalnih institucijah, in sicer za: – šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 4,500.000 SIT (če ima kandidat šolnino sofinancirano s strani druge pravne osebe v višini vsaj 50%, se štipendija odobri v višini nepokritega dela šolnine, vendar največ do 50% šolnine oziroma največ 2,250.000 SIT), in – življenjske in študijske stroške; v višini 3,000.000 SIT za posamezno študijsko leto. Sredstva bodo podeljena za študijsko leto 2006/2007 oziroma 2006, če je študijsko leto enako koledarskemu, in sicer za letnik, ki se začne v koledarskem letu 2006. Štipendije fundacije Ad futura niso namenjene posameznikom, ki lahko kandidirajo za štipendije za študij v tujini na Ministrstvu za kulturo. 2. Pogoji razpisa Kandidat mora biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – je sprejet ali vpisan: a) na podiplomski študij s področja naravoslovja, tehnike in biotehnologije, ali b) v drugi ali višji letnik dodiplomskega študija naravoslovja, tehnike in biotehnologije, ali c) na magistrski študij s področja komunikacij v znanosti in je zaključil dodiplomski študij na področju naravoslovja in tehnologije oziroma bo tak študij zaključil v študijskem letu 2005/2006; – študij iz prejšnje alinee poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani) tuji izobraževalni instituciji; – bo na tem študiju pridobil javno veljavno diplomo; – ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav; in – oblika izbranega študija ni študij na daljavo. Kandidatu pogoja iz prve alinee prejšnjega odstavka ni potrebno izpolnjevati, če je bil v študijskem letu 2006/2007 oziroma 2006 na tuji instituciji sprejet ali vpisan kot poskusni študent na doktorski študij, ki ustreza sledečim zahtevam: – institucija ima predpisan začetni status poskusnega študenta v programu in pravnih aktih, – institucija ima predpisane obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat za prehod na doktorski študij, – institucija po prehodu študenta retrospektivno vpiše na doktorski študij. 3. Dokumentacija Vsi kandidati morajo oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico, ki ji priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril: 1. fotokopija veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice (obe strani), 2. fotokopija dokazila o vpisu oziroma sprejemu na tujo izobraževalno institucijo z navedbo študijskega programa, 3. potrdilo institucije, da je kandidat sprejet ali vpisan kot poskusni študent v skladu z zadnjim odstavkom 2. točke tega razpisa, 4. pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in trajanju študija ter predmetnik z opisom temeljnih predmetov za celotni študij, 5. potrdilo o višini letne šolnine na ime kandidata, ki ga izda tuja izobraževalna institucija, 6. fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja, 7. potrdilo o doseženih ocenah, in sicer: a) zaključnega izpita, poklicne oziroma splošne mature, če je kandidat v času prijave vpisan v prvi letnik dodiplomskega študija, b) zadnjega v celoti zaključenega študija, če se kandidat prijavlja za štipendijo za prvi letnik specialističnega, magistrskega ali doktorskega študija, c) zadnjega v celoti zaključenega študijskega leta, če je kandidat v času prijave vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, d) zadnjega v celoti zaključenega študija, če je kandidat trenutno vpisan v drugo ali višje leto tega študija in študij ni ocenjevan z ocenami, o čemer prav tako predloži potrdilo, 8. izpis iz baze COBISS kot dokazilo o objavljenih znanstvenih člankih ali aktivni udeležbi na znanstveni konferenci (predavanje ali objava posterja), 9. fotokopije dokazil o sofinanciranju šolnine s strani drugih pravnih oseb (fotokopija pogodbe o sofinanciranju šolnine ali drugega ustreznega dokumenta). 4. Merila za ocenjevanje prijav Prijave se ocenjujejo po treh kriterijih, najvišje možno skupno število točk je sto (100). a) Objavljeni znanstveni članki – 50 točk Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti znanstveni prispevki v znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji, ki so vpisani v bazo COBISS, in niso rezultat študijskih obveznosti kandidata. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Uspeh – 30 točk – povprečna ocena od vključno 6,0 do 7,0 0 točk – povprečna ocena od vključno 7,0 do 7,8 5 točk – povprečna ocena od vključno 7,8 do 8,5 10 točk – povprečna ocena od vključno 8,5 do 9,0 20 točk – povprečna ocena 9,0 in več 30 točk c) Sofinanciranje drugih pravnih oseb in institucij – 20 točk Kandidatom, ki imajo odobreno sofinanciranje šolnine v višini vsaj 50% s strani drugih pravnih oseb, se dodeli 20 točk. 5. Razmejitvena merila: v primeru, da ima več kandidatov isto število točk, ima najprej prednost kandidat, ki se vpisuje na višjo stopnjo študija, za tem pa kandidat z višjo povprečno študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah. 6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: direktor fundacije Ad futura vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po predložitvi fotokopije dokazila o vpisu Ad futura z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Na njeni podlagi prejema štipendist štipendijo tudi za nadaljnje letnike posameznega študija do njegovega zaključka, če izpolnjuje predpisane pogoje za nadaljevanje štipendiranja. 7. Nakazilo sredstev Po podpisu pogodbe fundacija Ad futura nakaže štipendijo: – za šolnino na poslovni račun institucije na podlagi pravilno izstavljenega računa. Če je štipendist v prvem letu štipendiranja iz objektivnih razlogov sam plačal šolnino, mu fundacija Ad futura na podlagi dokazila o plačilu povrne znesek štipendije; – za življenjske in študijske stroške praviloma v enkratnem znesku na osebni račun, odprt pri poslovni banki v Republiki Sloveniji. 8. Pogodbene obveznosti: prejemniki štipendije se morajo po končanem študiju zaposliti pri delodajalcu s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji za vsaj toliko časa, kolikor so prejemali štipendijo. 9. Dostopnost dokumentacije in način prijave: besedilo razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletnih straneh oziroma na sedežu fundacije Ad futura v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure. 10. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka živi v tujini, mora imeti pooblaščenca s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji zaradi lažje komunikacije in vročanja poštnih pošiljk. Obrazci za pooblastilo so na voljo na spletnih straneh ali na sedežu Ad future. 11. Rok in način oddaje prijav Kandidati pošljejo v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril do 3. 7. 2006 osebno, po pooblaščeni osebi ali po pošti na naslov: Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 21. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka. Dokumentacija je oddana do roka, če je: – poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena na sedež fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka, – poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu, – vročena uradni osebi na sedežu fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka v času uradnih ur (od 12. do 15. ure).