Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 13/2006 Ob-17145/06 , Stran 4801
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je štipendiranje tujih državljanov za doktorski študij naravoslovja, tehnike in biotehnologije na slovenskih izobraževalnih institucijah za študijsko leto 2006/2007, in sicer za: – šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine vendar ne več kot 650.000 SIT za doktorski študij, pri katerem se šolnina plačuje za posamezno leto, oziroma 100% stroškov šolnine za dvoletni raziskovalni doktorski študij po zaključenem magistrskem študiju, ki se plačuje po zaključenih fazah doktorskega študija, in – življenjske stroške; v višini 70.000 SIT mesečno za življenjske in študijske stroške za 12 mesecev (skupaj letno 840.000 SIT). 2. Pogoji razpisa Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ni državljan Republike Slovenije, – dodiplomskega študija ni zaključil v Republiki Sloveniji, – je v študijskem letu 2006/2007 sprejet ali vpisan na javno veljavni (akreditirani) doktorski študij naravoslovja, tehnike ali biotehnologije na javno veljavni (akreditirani) slovenski izobraževalni instituciji, – bo na tem študiju pridobil javno veljavno diplomo, – bo ves čas študija prebival v Republiki Sloveniji, – v času tega študija ne bo imel statusa mladega raziskovalca v Republiki Sloveniji. 3. Dokumentacija Vsi kandidati morajo oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico, ki ji priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril: 1. potrdilo o državljanstvu, ki ni starejše od 12 mesecev, ali fotokopija veljavnega potnega lista, 2. pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za vsa dejanja v postopku za pridobitev štipendije glede na določila 6. točke tega razpisa, 3. fotokopijo veljavnega dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, 4. ustrezno potrdilo o vpisu v študijskem letu 2006/2007, če se kandidat vpisuje na doktorski študij po odobrenem neposrednem prehodu ali če se vpisuje na štiriletni doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju, 5. potrdilo o statusu doktorskega študenta, in sicer: a) če kandidat že ima magistrsko diplomo in se vpisuje na raziskovalni doktorski študij – potrdilo institucije o sprejemu teme doktorske disertacije oziroma potrdilo, da je kandidat vložil prošnjo za odobritev teme doktorske disertacije, b) če je kandidat v študijskem letu 2005/2006 vpisan na podiplomski študij in tega študija ne bo zaključil z magistrsko nalogo, temveč je bil kandidatu že odobren neposredni prehod na doktorski študij v študijskem letu 2006/2007 – potrdilo institucije o odobrenem neposrednem prehodu na doktorski študij po zaključenem prvem ali drugem letniku podiplomskega študija, c) če se kandidat vpisuje na štiriletni doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju na samostojni visokošolski zavod – potrdilo institucije o izvajanju programov enovitega doktorskega študija, 6. fotokopijo diplome dodiplomskega izobraževanja, 7. fotokopijo diplome zadnjega zaključenega izobraževanja, če ga je kandidat zaključil (magisterij ali doktorat), 8. potrdilo o vseh doseženih ocenah za zadnji v celoti zaključen študij kandidata; če je kandidat ta študij zaključil v tujini, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja institucija, na kateri je kandidat zaključil ta študij, 9. potrdilo o višini letne šolnine in trajanju študija na ime kandidata, ki ga izda slovenska izobraževalna institucija, 10. potrdilo izobraževalne ali raziskovalne institucije, da se bo študij in raziskovalno delo ves čas odvijalo v Sloveniji, 11. dokazila o objavljenih znanstvenih člankih in prispevkih: a) za objave: izpis bibliografskih enot iz vzajemne baze podatkov (če ta v državi prosilca obstaja) ali fotokopije prvih strani člankov, kazal in publikacij, iz katerih so razvidni avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN številko (s prevodom v slovenski ali angleški jezik), b) za aktivno udeležbo na znanstveni konferenci: fotokopija naslovnice in kazala brošure o prispevkih na konferenci, iz katerih so razvidni avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN številko (s prevodom v slovenski ali angleški jezik), 12. fotokopijo dokazila o sofinanciranju šolnine s strani drugih pravnih oseb (fotokopija pogodbe o sofinanciranju šolnine ali drugega ustreznega dokumenta). 4. Merila za ocenjevanje prijav Največje možno število točk je 100. Dodelijo se na podlagi naslednjih dveh meril: a) Objavljeni znanstveni članki – 50 točk Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti znanstveni prispevki v znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji, ki niso rezultat študijskih obveznosti kandidata. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Študijski uspeh – 50 točk Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse ocene zadnjega v celoti zaključenega študija, ki je bil ocenjevan z ocenami. – povprečna ocena od vključno 6,0 do 7,0 0 točk – povprečna ocena od vključno 7,0 do 7,8 5 točk – povprečna ocena od vključno 7,8 do 8,5 15 točk – povprečna ocena od vključno 8,5 do 9,0 30 točk – povprečna ocena 9,0 in več 50 točk 5. Razmejitvena merila: v primeru, da ima več kandidatov isto število točk, se kandidati dodatno razvrstijo glede na povprečno študijsko oceno študija, za katerega je kandidat prejel točke za študijski uspeh. 6. Pooblastilo Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka živi v tujini, mora imeti pooblaščenca s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji zaradi lažje komunikacije in vročitve poštnih pošiljk. Če tega ne stori, mu bo pooblaščenca določila fundacija Ad futura. Obrazci za pooblastilo so na voljo na spletnih straneh ali na sedežu Ad future. 7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: direktor fundacije Ad futura vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Izbrani kandidati, ki so predložili potrdilo o oddani prošnji za odobritev teme doktorske disertacije, morajo predložiti potrdilo institucije o odobritvi doktorske teze in potrdilo o vpisu, vsi izbrani kandidati pa morajo predložiti fotokopijo veljavnega dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2006/2007. Po predložitvi ustreznih potrdil Ad futura z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Na podlagi pogodbe prejema štipendist štipendijo tudi za nadaljnje letnike doktorskega študija do njegovega zaključka, če izpolnjuje predpisane pogoje za nadaljevanje štipendiranja. 8. Nakazilo sredstev Po podpisu pogodbe fundacija Ad futura nakaže štipendijo: – za šolnino na poslovni račun institucije, na podlagi pravilno izstavljenega računa. Če je štipendist iz objektivnih razlogov sam plačal šolnino, mu fundacija Ad futura na podlagi dokazila o plačilu povrne znesek štipendije; – za življenjske stroške praviloma v enkratnem znesku na osebni račun, odprt pri poslovni banki v Republiki Sloveniji. 9. Dostopnost dokumentacije: besedilo razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletnih straneh oziroma na sedežu fundacije Ad futura v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure. 10. Rok in način oddaje prijav Kandidati pošljejo v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril do 29. septembra 2006 osebno, po pooblaščeni osebi ali po pošti na naslov: Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 22. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka. Dokumentacija je oddana do roka, če je na sedež fundacije Ad futura: – poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena najkasneje zadnji dan roka, – poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu, – vročena uradni osebi na sedežu fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka v času uradnih ur (od 12. do 15. ure), – poslana po elektronski poti enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje.