Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 325-7/2006-6 Ob-17036/06 , Stran 4798
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je odobritev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske in ribiške politike Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 (v nadaljevanju: EPD) za sofinanciranje naložb v ribogojstvo in predelavo rib, kar naj bi prispevalo k povečanju ribogojne proizvodnje, izboljšanju kakovosti proizvodov in večji konkurenčnosti sektorja. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Ribogojstvo, predelava in trženje iz Enotnega programskega dokumenta 2004–2006 (EPD) za leto 2007 – podukrep »Ribogojstvo«, znaša skupaj 55,112.652 SIT (oziroma 229.981,02 EUR*), od tega: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! *Znesek v evrih je naveden informativno in je preračunan po centralnem paritetnem tečaju: 1 EUR = 239,640 SIT). Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Ribogojstvo, predelava in trženje iz Enotnega programskega dokumenta 2004–2006 (EPD) za leto 2007 – podukrep »Predelava rib«, znaša skupaj 424,052.817,70 SIT (oziroma 1,769.541,05 EUR), od tega: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! *Znesek v evrih je naveden informativno in je preračunan po centralnem paritetnem tečaju: 1 EUR = 239,640 SIT). Sredstva bremenijo proračunski postavki 2086 in 2090 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. II. Končni prejemniki Končni prejemniki sredstev so pravne osebe s sedežem v Sloveniji ali samostojni podjetniki s stalnim prebivališčem v Sloveniji (v nadaljevanju: podjetja). 1. Ribogojstvo: podjetje oziroma samostojni podjetnik mora biti registrirano za dejavnost ribogojstva. 2. Predelava rib: podjetje oziroma samostojni podjetnik mora biti registrirano za dejavnost predelave rib. III. Predmet podpore Predmet podpore so: – naložbe v ribogojnice, – naložbe v obrate za predelavo rib. Ribogojstvo je vzreja vodnih organizmov, ki so namenjeni dajanju v promet oziroma na trg, razen prometa za repopulacije. Ribe so ribolovni organizmi, ujeti ali nabrani v morju, in organizmi iz ribogojstva, ki so namenjeni dajanju v promet oziroma na trg. Obrat je vsak prostor, kjer se ribiški proizvodi pripravljajo, predelujejo, ohlajajo, zamrzujejo, pakirajo ali skladiščijo. Upravičene aktivnosti so: – naložbe v izgradnjo ali izboljšanje objektov izključno za vzrejo ali za predelavo rib, primernih za prehrano ljudi, – naložbe v nove stroje in opremo, namenjeno za vzrejo ali predelavo rib, primernih za prehrano ljudi, – naložbe v računalniško strojno in programsko opremo, namenjeno za vodenje proizvodnje za vzrejo ali predelavo rib oziroma skladiščnega procesa, – naložbe v prilagoditev proizvodnega procesa in proizvodov ustreznim standardom EU za kakovost, higieno in zdravje. Podpore se ne odobrijo za: – nakup rabljene opreme; – naložbe na ravni trgovine; – naložbe, ki spadajo v okvir ukrepov za podporo raziskovalnih projektov; – naložbe, katerih izvajanje se je začelo pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev; – ukrepe za promocijo proizvodov; – naložbe, ki ne predstavljajo zaključene celote; – naložbe izven območja Republike Slovenije. Pri ugotovljeni kršitvi katerihkoli prepovedi ali omejitev, opredeljenih v določbah skupne tržne ureditve EU v ribištvu, podpora ne bo odobrena. IV. Pogoji za odobritev sredstev Splošni pogoji 1. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira ali na podukrep ribogojstvo ali na podukrep predelava rib. Z eno vlogo ne more kandidirati na oba podukrepa hkrati. 2. Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem katerekoli obveznosti končnega prejemnika na račun morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del, izdaja računov). 3. Za naložbo morajo biti pridobljena in predložena vsa potrebna upravna dovoljenja, skladno z zakonodajo. 4. V primeru, da za naložbo ni potrebno gradbeno dovoljenje (nakup opreme, adaptacija…) mora vlagatelj predložiti uporabno dovoljenje za objekt oziroma prostor, ki je predmet naložbe oziroma bo v njem stala oprema, ki je predmet naložbe. V primeru, da uporabno dovoljenje še ni pridobljeno, mora vlagatelj v vlogi predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in izjavo, da bo pridobil uporabno dovoljenje pred zaključkom naložbe. Uporabno dovoljenje mora biti v tem primeru predloženo pred zaključkom naložbe. 5. Vlagatelj mora podati izjavo, da izpolnjuje minimalne standarde glede okolja oziroma jih bo izpolnjeval ob zaključku naložbe. 6. Za naložbo mora biti izdelana in priložena vsa potrebna gradbena dokumentacija (projektna in tehnična dokumentacija), če gre za naložbo na podlagi gradbene zakonodaje. Iz gradbene dokumentacije mora biti razvidno: lokacija naložbe, tehnična rešitev z detajli predvidenih posegov in popisom del ter projektantski predračun. Priložena morajo biti tudi vsa soglasja, mnenja in tudi ostala dokumentacija, ki jo zahteva gradbena zakonodaja (kolikor to ni razvidno iz gradbene dokumentacije). 7. V primeru nakupa opreme je potrebno priložiti skico prostorov z vrisano lokacijo opreme. 8. Za naložbo morajo biti predloženi predračuni, iz katerih bo razvidna naložba in predračunska vrednost naložbe (če to ni razvidno iz projektantskega predračuna). 9. Za naložbo mora biti predložen poslovni načrt, ki mora biti izdelan skladno z navodili, objavljenimi na spletni strani: http://www.gov.si/euskladi/skladi/strukt_fiur_3.html. V poslovnem načrtu morajo biti prikazani vsi izračuni in priložene vse zahtevane priloge. 10. Naložba mora biti ekonomsko upravičljiva. Interna stopnja donosnosti mora biti pozitivna, kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta. 11. Vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma zemljišča, kjer se bo izvajala naložba, ali pa mora imeti nepremičnino oziroma zemljišče v najemu še vsaj 10 let po predvidenem zaključku naložbe. V primeru najema oziroma solastništva mora imeti vlagatelj soglasje lastnika oziroma ostalih solastnikov. V primeru sklenjene koncesijske pogodbe mora le-ta veljati še vsaj 10 let po predvidenem zaključku naložbe. Priložena morajo biti ustrezna dokazila. 12. Predložena morajo biti dokazila o finančnem stanju vlagatelja. 13. Predložena morajo biti dokazila o finančnem pokritju naložbe. 14. Vlagatelj se mora zavezati, da bo opravljal dejavnost, za katero je prejel sredstva EPD, še naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in da v tem obdobju ne bo uvajal bistvenih sprememb naložbe, razen v primeru višje sile oziroma ne bo odtujil naložbe, ali jo uporabljal v nasprotju z namenom odobrenih sredstev ter da bo spremljal rezultate gospodarjenja vsaj še pet let po zadnjem izplačilu. Kot bistvene spremembe naložbe so spremembe, ki: – vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja ali dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji neupravičeno prednost in – so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja ali spremembe kraja sofinanciranja proizvodne dejavnosti. Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, in katerih posledic ni mogoče odvrniti (potres, udar strele, samovžig, plaz in poplava). 15. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti. Priročnik za označevanje projektov in obveščanje javnosti je dosegljiv na sedežu Agencije ter na spletni strani http://www.arsktrp.gov.si. 16. Končni prejemnik mora za naložbo voditi predpisano dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, razpisno dokumentacijo in pogodbo, sklenjeno med končnim prejemnikom in Agencijo ter jo hraniti najmanj do 31. 12. 2013. Dodatni pogoji za naložbe v ribogojstvo 17. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost ribogojstva. Priložiti mora ustrezno dokazilo. 18. Vlagatelj mora ob oddaji vloge izpolnjevati minimalne standarde glede higiene oziroma jih mora izpolnjevati ob zaključku naložbe. Ribogojnica mora biti ob oddaji pod nadzorom Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) oziroma Veterinarske uprave Republike Slovenije (VURS) oziroma bo morala biti pod nadzorom NVI oziroma VURS pred zaključkom naložbe. Priloženo mora biti ustrezno dokazilo oziroma izjava. 19. Vlagatelj mora imeti pridobljeno dovoljenje za neposredno rabo vode, skladno z zakonodajo o vodah. Dovoljenje mora veljati še najmanj pet let po predvidenem zaključku naložbe. Priložiti mora ustrezno dokazilo. 20. Za naložbo, ki bo izvedena na podlagi Zakona o graditvi objektov mora biti priloženo mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije oziroma ministrstva, pristojnega za ribištvo, skladno s 15. in 22. členom Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76), oziroma Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02), ki se nanaša na pridobitev vodnih pravic za gospodarsko rejo vodnih organizmov. Iz mnenja mora biti razvidno, da ribogojnica ne bo imela škodljivega vpliva na okolje. 21. Predložene morajo biti vsaj triletne pogodbe o prodaji za najmanj 10% predvidene proizvodnje rib, sklenjene med vlagateljem in kupci. Pogodbe morajo veljati najmanj do 31. 12. 2009. Dodatni pogoji za naložbe v predelavo rib 22. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost predelave rib. Priložiti mora ustrezno dokazilo. 23. Vlagatelj mora ob oddaji vloge izpolnjevati minimalne standarde glede higiene oziroma jih mora izpolnjevati ob zaključku naložbe. Obrat mora biti ob oddaji vloge vpisan v ustrezen register, ki ga vodi Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS) oziroma bo moral biti vpisan v ustrezen register, ki ga vodi VURS pred zaključkom naložbe. Priloženo mora biti ustrezno dokazilo oziroma izjava. 24. Za naložbo na podlagi gradbene zakonodaje mora biti predloženo poročilo o vplivih na okolje, pripravljeno v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo posamezne oblike obremenjevanja okolja, če glede na obseg naložbe v okviru dovoljenj iz alinej 4. in 7. točke IV. poglavja tega javnega razpisa ni obvezna pridobitev presoje vplivov na okolje. Iz poročila o vplivih na okolje mora biti razvidno, ali naložba in na kakšen način povzroča obremenitve okolja. V primeru, da naložba povzroča obremenitev okolja, mora poročilo o vplivih na okolje vsebovati tudi ukrepe na njeno preprečevanje ali zmanjševanje. Poročilo o vplivih na okolje mora biti pripravljeno skladno z zahtevami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo). To poročilo je lahko tudi sestavni del gradbene dokumentacije. 25. Vlagatelj mora vlogi predložiti vsaj triletne pogodbe za nabavo surovine in odkupu proizvodov za najmanj 10% predvidene proizvodnje. V primeru, da vlagatelj zagotavlja surovino za vsaj 10% predvidene proizvodnje sam, mora priložiti dokazilo, da je registriran za dejavnost ribogojstva ali morskega ribištva ter izjavo, da bo zagotovil surovino za vsaj 10% predvidene proizvodnje iz lastne ribogojnice oziroma iz ulova z lastno ladjo (velja za predelavo morskih rib). Vse pogodbe morajo veljati najmanj do 31. 12. 2009. Priložiti mora ustrezna dokazila. V. Omejitve Splošne omejitve 1. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za isto naložbo samo iz enega ukrepa EPD. 2. Sredstva se ne odobri vlagatelju, ki je za isto naložbo, kot jo navaja v vlogi za pridobitev sredstev EPD, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske skupnosti. 3. Če končni prejemnik uveljavlja sredstva iz tega programa na podlagi neresničnih podatkov, ki jih navaja v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma jih uporabi v nasprotju z določili odločbe o odobritvi sredstev, ki jo izda Agencija, in pogodbe o pravicah in obveznostih pri uporabi odobrenih sredstev, ki jo skleneta končni prejemnik in Agencija, jih mora vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odobrenih sredstev. Posebne omejitve Sredstva se ne odobrijo za: 1. naložbe vlagateljev, ki so v postopku prisilne poravnave; 2. naložbe vlagateljev, ki so v stečajnem postopku; 3. naložbe vlagateljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Stroški, izključeni iz sofinanciranja: 1. nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb, ne glede na to, ali se po zakupu lastništvo prenese na zakupnika; 2. plačilo v naravi; 3. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; 4. stroški poslovanja, vključno s stroški vzdrževanja in najema; 5. bančni stroški, stroški garancij in podobno; 6. stroški javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora); 7. stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so neposredno povezani z ukrepom in presegajo 12% upravičljivih stroškov naložbe; 8. stroški, ki so nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, razen stroškov iz prejšnje točke (točka 7); 9. stroški promocije. VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Splošni finančni pogoji: 1. Struktura financiranja naložbe (izraženo v odstotkih priznane vrednosti naložbe): Udeležba EU (FIUR): 35,0% Lastna udeležba (SLO): 11,7% Udeležba končnega prejemnika: 53,3% 2. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih nepovratnih sredstev (udeležba EU + lastna udeležba (SLO)) se upoštevajo priznani stroški naložbe. 3. Nepovratna sredstva se odobrijo samo, če priznana vrednost naložbe ni nižja od 2,200.000 SIT (oziroma 9.180,44 EUR*). 4. Najvišja priznana vrednost naložbe lahko znaša 749,646.668 SIT (oziroma 3,127.460,60 EUR*). 5. Nepovratna sredstva se izplačajo na osnovi največ štirih zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih vloži končni prejemnik. 6. Končni prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev med odobrenimi nepovratnimi sredstvi in dejansko vrednostjo naložbe. *Znesek v evrih je naveden informativno in je preračunan po centralnem paritetnem tečaju: 1 EUR = 239,640 SIT). VII. Upravičljivi stroški Seznam upravičljivih stroškov je naveden v razpisni dokumentaciji. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo: – stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport) in njihove montaže ali – stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, transporta in opravljenih del). Pri opremi se upoštevajo stroški nakupa opreme, transporta in montaže. VIII. Ostalo 1. Naložba mora biti izpeljana v celoti in zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 2. Ob zaključku naložbe morajo biti izpolnjene vse predpisane zahteve na veterinarsko – sanitarnem področju ter področju varstva okolja. 3. Naložba je zaključena, ko so vsa dela opravljena in plačana ter je pridobljeno uporabno dovoljenje, če gre za naložbo na podlagi gradbenega dovoljenja. 4. Naložba je zaključena, ko je oprema nabavljena, plačana in vključena v proizvodnjo, če gre za nakup opreme. 5. Končni prejemnik mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu (potrjen obrazec BN-01 ali drug ustrezen bančni obrazec oziroma s strani prodajalca potrjen blagajniški prejemek), začasno oziroma končno gradbeno situacijo (originalno), potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in končnega prejemnika ter originalna dokazila o njihovem plačilu, poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani končnega prejemnika ter druge zahtevane dokumente. 6. Končnemu prejemniku se na podlagi dokumentacije iz prejšnje točke izplača 46,7% priznane vrednosti naložbe na podlagi plačanih računov, vendar ne več, kot je znesek odobrenih sredstev. 7. Če se v skladu s predpisi o javnih naročilih končni prejemnik ne šteje za naročnika, mora končni prejemnik za stroške vseh storitev, dobav in del, ki so višji od 10.000 evrov, izraženih na dan plačila v domači valuti (po srednjem tečaju Banke Slovenije), pridobiti primerljive ponudbe najmanj treh dobaviteljev oziroma proizvajalcev. Kopije ponudb morajo biti vključene v poročilo o izdatkih. Če se končni prejemnik v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti izjavo, da je bil postopek izveden v skladu s tem predpisom. IX. Zaključek naložbe: naložba mora biti v celoti zaključena najkasneje do 15. 8. 2007. Najkasneje na ta dan je potrebno s priporočeno pošiljko posredovati upravičen zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami na Agencijo. X. Merila za razvrščanje vlog: merilo, po katerem se bodo razvrščale vloge, bo vrstni red s priporočeno pošiljko oddane popolne vloge na pošti. Če bo imelo več vlog enako označbo časa oddaje popolne vloge oziroma dopolnitve na pošti, se bo izvedlo žrebanje o vrstnem redu teh vlog. XI. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis za ukrep Ribogojstvo, predelava in trženje iz Enotnega programskega dokumenta 2004–2006 (EPD) za leto 2007 vsebuje: – povabilo k oddaji vloge; – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – postopek za izbor končnih prejemnikov; – vzorec pogodbe; – seznam upravičljivih stroškov; – obrazec vloge, ki vsebuje: – prijavni obrazec, – seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj. Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 7. 2006 na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, pri Bernardi Drobnič, tel. 01/580-77-32, faks 01/478-92-06, elektronska pošta: aktrp@gov.si, vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro ter vsako sredo med 14. in 16. uro ali na spletnih straneh: http://www.arsktrp.gov.si ali http://www.gov.si/euskladi/. XII. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati do zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 7. 2006 (datum poštnega žiga) s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Ribogojstvo in predelava – 2007«. Na ovojnici mora biti naveden vlagatelj (naziv, naslov). Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti: – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Bernarda Drobnič, tel. 01/580-77-32, faks 01/478-92-05, elektronska pošta: aktrp@gov.si, vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro ter vsako sredo med 14. in 16. uro; – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, Dejan Pehar, tel. 01/478-90-99, faks 01/436-20-48, elektronska pošta: dejan.pehar@gov.si in Matej Zagorc, tel. 01/478-93-87, faks 01/436-20-48, elektronska pošta: matej.zagorc@gov.si, vsak ponedeljek in petek med 9. in 11. uro. XIII. Obravnava vlog in postopek odobritve Vloge se odpirajo sproti po vrstnem redu, kot so bile s priporočeno pošiljko oddane na pošto. Odpiranje vlog ni javno. Vloge se obravnavajo do porabe sredstev za posamezen podukrep. Če vloga ni popolna, se vlagatelja v zakonitem roku pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je največ 15 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. O vlogah odloči Agencija s sklepom oziroma z odločbo. Odločba o odobritvi sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. V tej pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja odobrenih sredstev. Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku. Postopek odobritve vlog je podrobneje opisan v razpisni dokumentaciji.