Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 6036-33/2006 Ob-16965/06 , Stran 4797
I. Predmet razpisa Predmet tega razpisa je sofinanciranje izobraževalnih programov in infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih za leto 2006, A) Splošno izobraževanje odraslih: 1. Izobraževanje za aktivno državljanstvo. 2. Izobraževanje starejših odraslih. 3. Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami. 4. Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in Romov. Siofinancirajo se programi, ki so izvedeni v času od 1. 9. 2005 do 30. 9. 2006. B) Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih: 1. Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU). 2. Prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja. Sofinancirajo se dejavnosti, ki so bile izvedene v šolskem letu 2005/2006. II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 67,000.000 SIT (Izobraževanje za aktivno državljanstvo 13,000.000 SIT, Izobraževanje starejših odraslih 26,000.000 SIT, Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami 10,000.000 SIT, Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in Romov 4,000.000 SIT, Teden vseživljenjskega učenja 14,000.000 SIT). Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 7229-dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4102 (subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom) in 4133 (tekoči transferi v javne zavode). III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom. 1. Na razpis za financiranje se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji za izobraževalno dejavnost, drugo izobraževanje. Prijavitelji morajo priložiti fotokopijo izpisa iz sodnega registra, ki ni starejši od šestih mesecev. Prijavitelji, za katere vpis v sodni register ni predviden, priložijo temeljni akt, ki dokazuje dejavnost izobraževanja. 2. Prijavitelji za izobraževalne programe: Izobraževanje za aktivno državljanstvo, Izobraževanje starejših odraslih, Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami, Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in Romov (točke A1, A2, A3, in A4), morajo prijavi na razpis, če izobraževanja ne bodo izvajali po izobraževalnih programih, ki jih je sprejel za to pristojni organ, priložiti izobraževalni program, ki ga nameravajo izvajati. V izobraževalnem programu morajo biti navedeni: – ime programa, – ciljne skupine oziroma pogoji za vključitev, – cilji, – predmetnik ali tematski sklopi oziroma teme, – podrobnejša vsebina, – obseg izobraževanja v urah (teoretični in praktični del), – podatki o izvajalcih (ime in priimek, stopnja in vrsta izobrazbe, reference), – načini izvedbe (organizirano izobraževalno delo, medijsko podprte izobraževalne oblike, zaokrožen cikel različnih krajših predavanj, javne tribune, učne delavnice ipd.), – kraj izvedbe. Pogoj za sofinanciranje je, da program traja najmanj 25 ur. 3. Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti (točke B1 in B2) morajo prijavi na razpis priložiti podroben načrt izvedbe z opredeljenimi: – cilji, – vsebino, – doseženimi rezultati, – odgovornim nosilcem ter izvajalci. Koordinatorji prireditev TVU (točka B1) morajo v načrtu izvedbe dodatno navesti še: – število izvajalcev TVU, – spisek opravljenih prireditev in drugih akcij, – ukrepe za usklajeno medijsko in vizualno promocijo, – načine sofinanciranja. Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo upoštevalo morebitnih vlog javnih zavodov, ki opravljajo razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju, Zveze ljudskih univerz Slovenije in drugih javnih zavodov za izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne programe in infrastrukturne dejavnosti, ki jih ministrstvo sofinancira na podlagi letnih načrtov in neposrednih pogodb, prijav, povezanih z izobraževanjem brezposelnih oseb in prijav, povezanih z izpopolnjevanjem in usposabljanjem strokovnih delavcev, ki delajo v vzgoji in izobraževanju. IV. Merila za izbor prejemnikov Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se posamezne vloge izvajalcev ocenjujejo po merilih iz naslednjih preglednic. Posamezna merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. A1: Izobraževanje za aktivno državljanstvo Merila: 1. izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska, dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna), 2. dokumentirano izražen interes lokalnega okolja, 3. sofinanciranje programov (dokazila o zagotovljenih sofinancerjih), 4. inovativnost in povezanost z vprašanji sobivanja v evropski uniji. Izbranih in sofinanciranih bo 124 najbolje ocenjenih programov. A2: Izobraževanje starejših odraslih: Merila: 1. izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska, dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna), 2. dokumentirano izražen interes lokalnega okolja, 3. sofinanciranje programov (dokazila o zagotovljenih sofinancerjih), 4. jezikovno izobraževanje ali izobraževanje s področja družboslovnih ved, 5. program s področja zdravega načina življenja, 6. program s področja ohranjanja in razvijanja ročnih spretnosti, 7. inovativnost in povezanost z vprašanji sobivanja v evropski uniji. Izbranih in sofinanciranih bo 238 najbolje ocenjenih programov. A3: Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami: Merila: 1. izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska, dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna), 2. dokumentirano izražen interes lokalnega okolja, 3. sofinanciranje programov (dokazila o zagotovljenih sofinancerjih), 4. inovativnost in povezanost z vprašanji sobivanja v evropski uniji. Izbranih in sofinanciranih bo 50 najbolje ocenjenih programov. A4: Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in Romov: Merila: 1. izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska, dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna), 2. dokumentirano izražen interes lokalnega okolja, 3. sofinanciranje programov (dokazila o zagotovljenih sofinancerjih), 4. inovativnost in povezanost z vprašanji sobivanja v evropski uniji. Izbranih in sofinanciranih bo 20 najbolje ocenjenih programov. B1: Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU): Izbranih bo 15 koordinatorjev TVU, ki bodo razvrščeni v tri tarifne razrede glede na število sodelujočih institucij in izvedenih prireditev. V 1. razred bodo razvrščeni tisti koordinatorji, ki bodo v prireditve TVU pritegnili nad 30 sodelujočih institucij in izpeljali nad 50 prireditev. V 2. razred bodo razvrščeni tisti koordinatorji, ki bodo v prireditve TVU pritegnili 15 do 30 sodelujočih institucij in izpeljali 30 do 50 prireditev. V 3. razred bodo razvrščeni tisti koordinatorji, ki bodo v prireditve TVU pritegnili 5 do 14 sodelujočih institucij in izpeljali 5 do 29 prireditev. Za razvrstitev v določen tarifni razred morata biti kumulativno izpolnjen oba pogoja. V primeru, da je izpolnjen samo en pogoj se koordinator razporedi v nižji razred. Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se posamezne vloge koordinatorjev ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice: Merila: 1. izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska, dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna), 2. dokumentirano izražen interes lokalnega okolja, 3. sofinanciranje programov (dokazila o zagotovljenih sofinancerjih), 4. vključenost različnih ciljnih skupin, 5. aktualnost in inovativnost vsebin, 6. vključenost različnih oblik učenja (formalno, neformalno in izkustveno). B2: Prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja: Izbranih bo 25 izvajalcev TVU, ki bodo razvrščeni v tri tarifne razrede glede na število izvedenih prireditev. V 1. razred bodo razvrščeni tisti izvajalci, ki bodo organizirali nad 25 prireditev. V 2. razred bodo razvrščeni tisti izvajalci, ki bodo organizirali od 15 do 25 prireditev. V 3. razred bodo razvrščeni tisti izvajalci, ki bodo organizirali od 5 do 14 prireditev. Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se posamezne vloge koordinatorjev ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice: Merila: 1. izvajanje v regiji z manjšo izobraževalno ponudbo (prekmurska, dolenjska, goriška, notranjska, kraško-obalna), 2. dokumentirano izražen interes lokalnega okolja, 3. sofinanciranje programov (dokazila o zagotovljenih sofinancerjih), 4. vključenost različnih ciljnih skupin, 5. aktualnost in inovativnost vsebin, 6. vključenost različnih oblik učenja (formalno, neformalno). V. Rok in način prijave na javni razpis Vloge morajo biti poslane na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje odraslih, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do ponedeljka 3. julija 2006. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloga za sofinanciranje izobraževanja odraslih mora biti predložena v zaprti ovojnici z označenim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno označbo »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2006«. Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih. VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu razpisa: komisija bo pričela z odpiranjem vlog 5. julija 2006. Odpiranje bo predvidoma končano do 10. 7. 2006. V skladu s tretjim odstavkom 220. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni v 45 dneh po preteku roka za prijavo. VII. Razpisna dokumentacija: javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.mss.gov.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Sektorju za izobraževanje odraslih pri Aleksandri Kordič (01/478-42-36). Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis lahko izvajalci dobijo tudi v tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih, Kotnikova 38, IV nadstropje soba 403, pri Marini Horvat (01/478-42-37), vsak delovni dan med 9. in 14. uro.