Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 704/06 Ob-16621/06 , Stran 4620
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 704/06 z dne 5. 6. 2006, je bila zastavljena nepremičnina z ident. št. 657-2476-82, to je trisobno stanovanje z oznako S3/1-3 v 1. nadstropju s kletno shrambo z isto oznako v skupni izmeri 101,52 m2, v objektu Cankarjeva ulica 6c, Maribor, ki stoji na parc. št. 1158/2, 1180/4, 1208/1, 1208/2, 1208/4, 1212/1, 1212/4, 1212/5, vse k.o. Maribor-Grad, vse last kreditojemalca in zastavitelja Fridrih Bernarda, rojenega dne 20. 11. 1970, EMŠO 2011970500153, Prešernova ulica 022, 2000 Maribor, Slovenija, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 13. 4. 2006, med Vugrinec Nevenko, EMŠO 1109956506307, Cankarjeva ulica 6 c, 2000 Maribor in Vugrinec Borisom, EMŠO 1203954500367, Cankarjeva ulica 6 c, 2000 Maribor, kot prodajalcema in Fridrih Bernardom, rojenim dne 20. 11. 1970, EMŠO 2011970500153, Prešernova ulica 022, 2000 Maribor, Slovenija, kot kupcem, in sicer v korist kreditodajalke Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870637, za zavarovanje denarne terjatve v višini 46.700 EUR, z obrestmi v višini mesečni Euribor s pribitkom 2,5% točk in ostalimi pripadki, ki zapade v plačilo v 112 mesečnih obrokih, z zapadlostjo zadnjega obroka dne 31. 10. 2015.

AAA Zlata odličnost