Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 404/06 Ob-16609/06 , Stran 4620
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 404/06 z dne 2. 6. 2006, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 6, v skupni izmeri 24,58 m2, s pripadajočim kletnim prosotorom v izmeri 0,48 m2, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe v Rušah, Smolnik 11, stoječe na parc. št. 10, vpisani v vl. št. 7, k.o. Smolnik, ki je last Jožeta in Marjane Petar, oba stan. Smolnik 11, Ruše, vsakega do 1/2, na podlagi notarskega zapisa pogodbe o dosmrtnem preživljanju št. SV 185/96 z dne 3. 4. 1996, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Jožeta in Marjane Petar, oba stanujoča Smolnik 11, Ruše, v višini 8.500 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost