Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16428/06 , Stran 4601
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev prostih radiofrekvenčnih pasov za opravljanje mobilnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000, za obdobje 15 let, na območju Republike Slovenije: 1.1. Natančna navedba radijskih frekvenc: Frekvenčni pas širine 2 x 15 MHz za FDD v frekvenčnem območju 1.920 do 1.980 MHz (oddajne frekvence terminalov) in 2.110 do 2.170 MHz (oddajne frekvence baznih postaj) ter 5 MHz za TDD v frekvenčnem območju 1.900 do 1.920. 1.2. Opis radiokomunikacijskih storitev, ki se izvajajo z uporabo teh frekvenc: Radijske frekvence, podeljene na podlagi tega javnega razpisa, se bodo uporabljale za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000 na ozemlju Republike Slovenije. 1.3. Dodeljene radijske frekvence se bodo uporabljale na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Podeljene bodo tri odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje mobilnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000. 2. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: – formalno pravilno izpolnjena ponudba, v skladu z razpisno dokumentacijo, – v zadnjih petih letih od objave tega javnega razpisa ponudniku ni smela biti razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po uradni dolžnosti, zaradi razlogov iz 1., 3. in 4. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1), – ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ponujenega zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, – ponudnik mora v ponudbi predložiti terminski načrt zagotavljanja mobilnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000, – ponudnik mora v ponudbi predložiti finančno ovrednoten projekt za zagotavljanje storitev, iz katerega je razvidna finančna konstrukcija zagotavljanja mobilnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000. 3. Merila: 3.1. Za izbiro najugodnejše ponudbe se bodo upoštevala naslednja merila: – ponujeni znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, – ponujena dinamika zagotavljanja storitev, – reference ponudnika, 3.2. Način uporabe meril: vsako merilo se točkuje. Vsota vseh točk da vrstni red ponudnikov. Na javnem razpisu bodo izbrani ponudniki, ki bodo dosegli najvišje vsote vseh točk. 4. Plačila: najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine znaša 1.500,000.000 SIT (6,259.389,08 EUR, preračunano po tečaju 1 EUR = 239,64 SIT). 5. Roki Rok za predložitev ponudb je 1. september 2006 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, do navedenega roka. Ponudbe prispele po tem roku se ne sprejmejo v nadaljnje ocenjevanje. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in 3 kopijah. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti priporočeno s povratnico na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo pri osebni dostavi izdala potrdilo o prejemu ponudbe. 6. Javno odpiranje Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne 5. septembra 2006 ob 12. uri. Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Komisija bo pri odpiranju ponudb preverjala ali ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente, potrdila in dokazila ter o javnem odpiranju naredila zapisnik. Komisija pri odpiranju ponudb ne bo preverjala niti vsebine niti ustreznosti zahtevanih dokumentov, potrdil in dokazil. Šteje se, da javni razpis uspe, če bo nanj pravočasno prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo ustrezala vsem razpisnim pogojem. 7. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni obliki tudi osebno na vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije republike Slovenije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure. 8. Kontaktna oseba v času uradnih ur: Igor Sbrizaj, oziroma oseba, ki ga bo v času njegove morebitne odsotnosti nadomeščala. 9. Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, bo odločila o ponudbah z izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc najkasneje v 8 mesecih od preteka roka za predložitev ponudb.

AAA Zlata odličnost