Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 3200-0014-12/2006-30 Ob-16467/06 , Stran 4600
I. Predmet prodaje Prodaja se objekt stara šola Vojnik s funkcionalnim zemljiščem, stoječa na parceli št. 316 in 317 k.o. Vojnik – trg. Celotna nepremičnina zajema parc. št. 316 – poslovna stavba v velikosti 247 m2 in parc. št. 317 – dvorišče v velikosti 919 m2, travnik 988 m2. Izhodiščna cena za objekt znaša 63,000.000 SIT oziroma 262.894,34 EUR. Davek na promet nepremičnin, stroške overitve prodajne pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec. II. Pogoji prodaje: nepremičnina se prodaja po sistemu videno kupljeno. III: Varščina: ponudnik mora plačati varščino v višini 6,000.000 SIT oziroma 25.037,55 EUR na račun Občine Vojnik št. 01339-0100003082, sklic 3200-0014-12. Potrdilo o plačani varščini se priloži ponudbi. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino vsem neuspešnim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po odpiranju ponudb. IV. Pisna ponudba mora vsebovati podatke o ponudniku: naziv kupca in njegov točen naslov, fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov, stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki pa so dolžni predložiti še izpis iz registra Davčne uprave RS, pravne osebe morajo v ponudbi navesti: naziv in sedež, telefonsko št., davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni ter dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni. Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika. Ponudnik mora v ponudbi navesti da kandidira za objekt »stara šola Vojnik« ter priložiti dokazilo o plačani varščini. V. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se šteje da je od nakupa odstopil in se pogodba razveljavi. V tem primeru se plačana varščina zadrži v korist prodajalca. Nepremičnina preide v last in posest kupca šele po plačilu celotne kupnine. VI. Predložitev ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, z oznako »Ponudba za odkup objekta stara šola – Ne odpiraj«. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po objavi razpisa. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 10. 7. 2006 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo v roku 3 dni po zaključku zbiranja ponudb v sejni sobi Občine Vojnik. Izbor najboljšega ponudnika bo opravila komisija, ki jo imenuje župan. Telefonske informacije lahko prejmete na tel. 03/780-06-20 (Brigita Kušar ali Mojca Skale). Ogled objekta je možen ob predhodnem telefonskem dogovoru. VII. Kriterij po katerih se bodo vrednotile ponudbe: prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo predložil višjo ceno. Komisija lahko v postopku izbire odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da se razpis ponovi ali, da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas. V primeru, če so ponudniki podali enakovredne ponudbe, se izbere ponudnik, ki bo izvajal dolgoročno in mirno dejavnost primerno umestitvi v prostoru (npr. zdravstvena dejavnost, glasbena šola, ostala poslovna dejavnost, stanovanjska gradnja,…). Komisija lahko v tem primeru pozove ponudnika k dopolnitvi ponudbe in nato med pridobljenimi ponudbami izbere najugodnejšega ponudnika. VIII. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, in sicer na račun Občine Vojnik št. 01339-0100003082, sklic 3200-0014-12. VIV. Občina Vojnik lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačano varščino v roku 15 dni brez obresti.

AAA Zlata odličnost