Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 478-0-0006/2006-204 Ob-16466/06 , Stran 4599
1. Navedba prodajalca: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, tel. 02/870-55-10. 2. Predmet prodaje je nepremičnina – stavbno zemljišče parc.št. 100/8 – travnik v izmeri 501 m2, k.o. Dobja vas. 3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca in je 4,231.646,20 SIT. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 5. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: a) Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. b) Ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje do 28. 6. 2006 v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za zemljišče parc. št. 100/8, k.o. Dobja vas – ne odpiraj«. c) V ponudbi morajo ponudniki navesti: – svoje natančne osebne podatke; – priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe; – dokazilo o plačani 10% varščini; – natančno navesti ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne. d) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem št. 01303-0100009987, uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru. e) Rok plačila celotne kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe. f) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, cenitev). g) Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. h) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati; 6. Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 6. 2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem. 7. Ostale določbe: – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – podrobnejše informacije dobite pri Katji Burja.

AAA Zlata odličnost