Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 478-340/2006 Ob-16303/06 , Stran 4597
A) za prodajo zemljišč v lasti Mestne občine Koper: 1. Predmet prodaje so zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 1.1. Zemljišče s parc. št. 1089/5 k.o. Hribi, v izmeri 972 m2, za izklicno ceno 11,501.919 SIT (11.833,25 SIT/m2) brez DDV; 1.2. Zemljišče s parc. št. 1089/6 k.o. Hribi, v izmeri 1.014 m2, za izklicno ceno 11,998.916 SIT (11.833,25 SIT/m2) brez DDV; 1.3. Zemljišče s parc. št. 151/17 k.o. Škofije, v izmeri 228 m2, za izklicno ceno 2,190.670 SIT (9.608,20 SIT/m2) brez DDV; 1.4. Zemljišče s parc. št. 1661/5 k.o. Škofije, v izmeri 316 m2, za izklicno ceno 2,908.350 SIT (9.203,64 SIT/m2) brez DDV; 1.5. Zemljišče s parc. št. 613/4 k.o. Boršt, v izmeri 450 m2, za izklicno ceno 3,279.911 SIT (7.288,69 SIT/m2) brez DDV; 1.6. Zemljišče s parc. št. 1209/3 k.o. Hribi v izmeri 281 m2, za izklicno ceno 2,903.784 SIT (10.333,75 SIT/m2) brez DDV; 1.7. Zemljišče s parc. št. 1209/4 k.o. Hribi, v izmeri 597 m2, za izklicno ceno 6,169.249 SIT (10.333,75 SIT/m2) brez DDV; 1.8. Zemljišče s parc. št. 644 k.o. Vanganel, v izmeri 1.713 m2, za izklicno ceno 12,696.054 ST (7.411,59 SIT/m2) brez DDV; 1.9. Zemljišče s parc. št. 647 k.o. Vanganel, v izmeri 1.242 m2, za izklicno ceno 5,886.322 ST (4.739,39 SIT/m2) brez DDV; 1.10. Zemljišče s parc. št. 470/1 k.o. Oltra, v izmeri 230 m2, za izklicno ceno 3,889.590 SIT (16.911,26 SIT/m2) brez DDV. 2. Izklicne cene zemljišč so izračunane na dan 30. 4. 2006. 3. V ceno zemljišč ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 4. Zemljišča se prodajajo po načelu videno-kupljeno. 5. Zemljišče pod točko 1.1. in 1.2. se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Hrvatini – Crevatini (Uradne objave, št. 20/2003 in 23/2003), v naselju Hrvatini – Sv. Brida. Navedeno zemljišče se nahaja na območju nepozidanih zemljišč, na območju KU-35/1-5/P1. Nepozidana urbana zemljišča je potrebno reševati kompleksno, z upoštevanjem prometne in komunalne infrastrukture. Po navedenih parcelah poteka srednje visoko napetostno električno omrežje. 6. Zemljišče pod točko 1.3. se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Hrvatini – Crevatini (Uradne objave, št. 20/2003 in 23/2003), v naselju Brageti. Navedeno zemljišče zaradi svoje velikosti ne predstavlja samostojne gradbene parcele. 7. Zemljišči pod točko 1.4. se nahaja na območju urbanih zemljišč, namenjenih za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Škofije, Plavje in Dekani (UO 7/95, 6/01), v naselju Škofije. Navedeno zemljišče zaradi svoje velikosti ne predstavlja samostojne gradbene parcele in je brez dostopa. 8. Zemljišče pod točko 1.5. se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01 in 24/01), v naselju Labor. Zemljišče se nahaja na začetku vasi, med lokalno cesto, njivo in kmečkim poslopjem. Parcela je trikotne oblike. Navedeno zemljišče zaradi geometrije parcele ter velikosti ne predstavlja samostojne gradbene parcele. 9. Zemljišče pod točko 1.6. se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Hrvatini – Crevatini (Uradne objave, št. 20/2003 in 23/2003), v naselju Cerej. Navedeno zemljišče zaradi svoje velikosti ne predstavlja samostojne gradbene parcele. Parcela predstavlja dvorišče stanovanjske hiše s parc. št. 2223/3 k.o. Hribi. Neposredna prodaja zemljišča s parc. št. 1209/3 k.o. Hribi, za smotrno izkoriščanje oziroma zaokrožitev gradbene parcele s parc. št. 2223/3 k.o. Hribi, na katerem stoji del stanovanjske hiše ni možna, ker vrednost zemljišča presega 2,000.000 SIT, kar izhaja iz določbe 6. točke 1. odstavka Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št 12/03, 77/03), zato se le-ta proda preko javnega zbiranja ponudb. 10. Zemljišča pod točko 1.7. se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Hrvatini – Crevatini (Uradne objave, št. 20/2003 in 23/2003), v naselju Cerej. Na sredini navedene parcele je postavljen drog telefonskega omrežja. 11. Zemljišče pod točko 1.8. se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01 in 24/01), v naselju Mali Čentur. Zemljišče se nahaja na začetku vasi. Za navedeno zemljišče je sklenjena zakupna pogodba. 12. Zemljišče pod točko 1.9. se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01 in 24/01), v naselju Mali Čentur. Na podlagi družbenega plana občine Koper se parcela nahaja na območju arheološke dediščine, ki predvideva najstrožji režim varovanja in sicer ohranitev obstoječega stanja. Gradnja na tem območju ni možna. Za navedeno zemljišče je sklenjena zakupna pogodba. 13. Zemljišče pod točko 1.10 se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu »Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo« v Ankaranu (Ur. l. RS, št. 6/01), kjer je predvidena gradnja individualnih stanovanjskih objektov. Navedena parcela po svoji obliki in velikosti ne predstavlja samostojne gradbene parcele. Mestna občina Koper prodaja parc. št. 470/1 k.o. Oltra za zaokrožitev gradbenih parcel s parc. št. 471 in 472 k.o. Oltra. 14. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe oziroma v 8 dneh po izdaji računa s strani prodajalca. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino. 15. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 16. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako za javni razpis št. K4652-325/2005 s pripisom »Ponudba za parcelo št. .... k.o....... – Ne odpiraj!« najkasneje do ponedeljka 26. junija 2006 do vključno 12. ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. 17. Ponudba za nakup zemljišča mora vsebovati naslednje elemente: – številko parcele, ki je predmet ponudbe, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – dokazilo o plačani varščini, – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra in ID štev. za DDV za pravne osebe, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. 18. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez DDV, katera mora biti nakazana na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 201000. Varščina mora biti vplačana do 26. junija 2006. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. 19. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 17. točke javnega razpisa. 20. Ponudnik lahko ponudbo za nakup umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne. 21. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno zemljišče. 22. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu in sicer predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od datuma odpiranja ponudb. Odločitev župana je dokončna. 23. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 24. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. 25. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. 26. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec zemljišča. 27. Mestna občina Koper si obdrži brezplačno služnost za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. 28. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). 29. Javno odpiranje ponudb bo v sredo 28. junija 2006 ob 9. uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje. 30. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/6646-273, v času uradnih ur. B) Za podelitev stavbne pravice 1. Mestna občina Koper razpisuje podelitev stavbne pravice na zemljišču – delu gradbene parcele, ki je v celoti v njeni lasti in posesti. Stavbna pravica se podeljuje v obsegu in pod pogoji določenimi s tem razpisom in na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02). 2. Predmet razpisa je del gradbene parcele, ki se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti in se ureja s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Škofije, Plavje, Dekani (Ur. objave, št. 7/95, 6/01) kot sledi: Južni del gradbene parcele s parcele št.: del 2864 v izmeri cca 1500 m2 k.o. Dekani. Dopustna je gradnja proizvodnega objekta s tlorisno površino 170 m2 brutto zazidalne površine, pri čemer je etažnost P, kota praga 0,15 m nad terenom, venec največ 3,50 m od kote praga. Dejavnost: a) Kamnoseška dejavnost. b) Deponija za kamnite izdelke ter gradbene elemente objektov, ki so kulturno varstveno zaščiteni in za nagrobne spomenike. 3. Dejavnost za katero se podeli stavbna pravica, je tista, ki je navedena v razpisu. 4. Stavbna pravica na predmetni parceli se podeli za dobo 35 let od sklenitve pogodbe in ni prenosljiva. 5. Izklicna cena nadomestila zaradi omejitve lastninske pravice lastnika zemljišča znaša 14,959.840 SIT brez 20% DDV za dobo 35 let izračunana na dan 30. 4. 2006. Nadomestilo se plača v enkratnem znesku, v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe oziroma od izdaje računa. 6. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez DDV, katera mora biti nakazana na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 201000. Varščina mora biti vplačana do 26. junija 2006. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. 7. Razpisni pogoji: 7.1. Na razpis lahko oddajo ponudbo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je določena v 2.a točki razpisa. 7.2. Interesenti, ki oddajo ponudbo na razpis, morajo k vlogi predložiti obvezne elemente: a) Dokazilo o registraciji podjetja – izpisek iz sodnega registra oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije. b) Dokazilo o plačani varščini. c) Pisna izjava o sprejemanju razpisnih pogojev. d) Ponujeno ceno nadomestila brez 20% DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne. 8. Za popolno se šteje tisto ponudbo, ki izpolnjuje vse zahtevane sestavine iz 7. točke javnega razpisa. 9. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno nadomestila za opravljanje kamnoseške dejavnosti ter najugodnejšo ponudbo za obvezno opravljanje deponije za kamnite izdelke ter gradbene elemente objektov, ki so kulturno varstveno zaščiteni in za nagrobne spomenike. 10. Ponudnik lahko ponudbo za oddajo stavbne pravice umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne. 11. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek oddaje stavbne pravice, ne da bi za to navedla razloge. 12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. 13. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. 14. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu nadomestila za stavbno pravico. 15. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača oseba, ki se ji podeli stavbna pravica. 16. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper s pripisom »ponudba na razpis za podelitev stavbne pravice št. K4652-302/2004 – ne odpiraj« najkasneje do ponedeljka 26. junija 2006 do vključno 12. ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. 17. Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 28. junija 2006, in sicer ob 10.30, v sejni sobi (pritličje) Mestne občine Koper, Verdijeva ul. 10, Koper. 18. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so oddali ponudbe na javnem razpisu in sicer predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Oseba, ki se ji bo podelila stavbna pravica, bo prejela sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od datuma odpiranja ponudb. Odločitev župana je dokončna. 19. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur. C) Za prodajo poslovnega prostora, ki je v lasti Mestne občine Koper 1. Predmet razpisa je poslovni prostor v Kopru, Gortanov trg 13, v izmeri 34,20 m2, ki leži na parceli št. 1030/2 k.o. Koper, za izklicno ceno 16,708.172 SIT, ki zajema investicijska vlaganja najemnika ter pripadajoče stroje in opremo. Za poslovni prostor je pridobljeno uporabno dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti – okrepčevalnica. 2. Poslovni prostor je zaseden in obratuje. 3. Vrednost nepremičnine je izračunana na dan 30. 4. 2006 in se ob sklenitvi pogodbe revalorizira skladno s poprečnim indeksom podražitev za stanovanjsko izgradnjo, ki ga mesečno objavlja GSZ – Združenje za gradbeništvo in IGM. 4. Poslovni prostor se prodaja po načelu videno-kupljeno in v stanju v kakršnem je. 5. V primeru, če etažni lastnik po 124. členu Stvarnopravnega zakonika, ali solastnik po 66. členu Stvarnopravnega zakonika (Ur. l. RS, št. 87/02) ne uveljavlja predkupne pravice, lahko predkupno pravico uveljavlja najemnik v zasedenem poslovnem prostoru, za katerega je sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, vendar mora v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika pisno izjaviti, da sprejema ponudbeno ceno najugodnejšega ponudnika. 6. Razpisni pogoji: 6.1. Interesenti, ki oddajo ponudbo na razpis, morajo predložiti obvezne elemente: a) Dokazilo o plačani varščini b) Pisno izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev c) Višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne ter 6.2. za pravne osebe: – kopija registracije podjetja ponudnika (izpis iz sodnega registra), ki ni starejši od treh mesecev, – ID za DDV, – potrdilo o registraciji Davčnega urada in – upravno odločbo o obratovanju pristojne Upravne enote; 6.3. za samostojne podjetnike: – odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, – priglasitveni list Davčnega urada in – potrdilo oziroma listino o državljanstvu Republike Slovenije; 6.4. za fizične osebe: – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko. 7. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene poslovnega prostora brez DDV, katera mora biti nakazana na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 201000. Varščina mora biti vplačana do 26. junija 2006. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. 8. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8. dneh po sklenitvi pogodbe oziroma v 8 dneh po izdaji računa s strani prodajalca. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino. 9. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 10. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako za javni razpis št. 3528-12/2006 s pripisom »Ponudba za nakup poslovnega prostora – Ne odpiraj!« najkasneje do ponedeljka 26. junija 2006 do vključno 12. ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. 11. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 6. (6.1., 6.2., 6.3., 6.4.) točke javnega razpisa. 12. Ponudnik lahko ponudbo za nakup umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne. 13. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za razpisani poslovni prostor. 14. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu in sicer predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika predvidoma v roku šestdeset dni od datuma izbora najugodnejšega ponudnika. Odločitev župana je dokončna. 15. Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. 17. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. 18. Stroške sklenitve pogodbe, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in druge dajatve ter stroške prenosa lastništva nosi kupec. 19. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in Pravilnika o načinu, pogojih in postopkih prodaje poslovnih prostorov, stavb in drugih delov stavb (Uradne objave, št. 6/2002). 20. Javno odpiranje ponudb bo v sredo 28. junija 2006 ob 11. uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje. 21. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/6646-275- poslovni prostori, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost