Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 363/06 Ob-16438/06 , Stran 4589
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in področja poziva: Predmet poziva je triletno financiranje javnih kulturnih programov. Izvajalci javnih kulturnih programov so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe na naslednjih področjih ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti in knjiga (v nadaljevanju: izvajalci). Zakon o uresničevanju interesa za kulturo opredeljuje javni kulturni program v 56. členu: “Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod. Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno opredeljeni. Obseg dejavnosti in višina sredstev se določi v skladu s temi cilji na podlagi osnov za izračun iz 27. člena tega zakona.” 2. Cilji poziva: Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih javnih kulturnih programov, katerih dosedanje delovanje je bilo po kvalitativnih in po kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko oziroma kakovostno ter uspešno, obsežno in konsistentno, njihovi večletni programi dela pa vključujejo cilje in prioritete kulturne politike za naslednje triletno obdobje. Splošni srednjeročni cilji kulturne politike na navedenih razpisnih področjih so: spodbujanje vrhunske ustvarjalnosti na področju kulture, trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb; spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov; spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše umetniške in knjižne produkcije na najširšem področju Republike Slovenije in na skupnem slovenskem kulturnem prostoru; spodbujanje izvirne in sodobne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske in knjižne produkcije in profiliranih mednarodnih festivalov; spodbujanje tistih izvajalcev, ki se s svojimi progami vključujejo v mednarodni prostor; spodbujanje tistih izvajalcev, ki svoje programe namenjajo otrokom in mladini ter se sistematično posvečajo kulturni vzgoji; spodbujanje tistih programov s področja kulture, ki imajo širše posredne ekonomske učinke in vplivajo na razvoj človeških virov, ter spodbujanje programov, ki vključujejo sodelovanje med vladnim in nevladnim sektorjem. Splošni srednjeročni cilji kulturne politike so podlaga za ovrednotenje dejavnosti posameznega predlagatelja. Določni kriteriji in zahteve na posameznih področjih poziva so navedeni kot posebni prednostni kriteriji in so razvidni iz dokumentacije poziva. 3. Pomen izrazov in deleži upravičenih stroškov: Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe). Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa v vlogi organizatorja, producenta ali založnika, ki poslovno in programsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo. Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti in ustreza umetniškim, kulturnopolitičnim, strokovnim in drugim kriterijem. Izbrani izvajalec je upravičen do sofinanciranja programa za naslednje vrste stroškov: programskih materialnih stroškov, splošnih stroškov delovanja in stroškov dela. Gospodarske organizacije niso upravičene do sofinanciranja splošnih stroškov delovanja in stroškov dela zaposlenih. Zaprošeni znesek financiranja celotnega programa lahko dosega največ 70% vseh predvidenih stroškov. Osnovno razpisno področje je tisto razpisno področje predlagatelja, ki v pretežni meri, po obsegu in načinu izvajanja programa opredeljuje njegovo dejavnost. Predlagatelj lahko v Prijavnem obrazcu 1 navede le eno osnovno področje, kandidira pa lahko tudi za financiranje drugih sklopov ali enot. Programski sklop je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo ga ena ali več programskih enot, v skladu s posebnimi pogoji za posamezno področje. Zaprošeni znesek financiranja posameznega programskega sklopa ob navedenih odstotkih tudi ne sme presegati višine sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji na posameznem razpisnem področju (posebni pogoji!). Programski sklopi in/ali enote z ostalih razpisnih področij so sklopi, ki sodijo na druga razpisna področja JP 22 PROG – 2007-2009, ne opredeljujejo osnovne oziroma poglavitne dejavnosti predlagatelja in so lahko kot nebistvene sestavine vloge predmet prijavljenega programa. Sklop Nakup opreme predvideva financiranje stroškov, nastalih z nakupom opreme, ki je nujno potrebna za izvedbo programa. Do sofinanciranja nakupa opreme je upravičen le predlagatelj, katerega programski predlog je izbran v sofinanciranje. Zaprošena sredstva za sklop Nakup opreme ne smejo presegati 1,000.000 SIT. Do sofinanciranja teh stroškov gospodarske organizacije niso upravičene. Na področju glasbenih umetnosti in knjige ministrstvo kot upravičene stroške za sklopa »naročilo izvirnega slovenskega glasbenega dela« in »izdaja knjig« priznava razpone avtorskih honorarjev, ki so navedeni v dokumentaciji poziva (Obrazec 4). Programska enota je zaključena programska aktivnost, ki je dostopna javnosti, na primer: konkretna produkcija, mednarodno gostovanje, festivalski dogodek, koncert, razstava, knjižni naslov. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa po posameznih programskih sklopih in vseh programskih enotah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 4. Osnovna razpisna področja: Ministrstvo na področjih poziva razpisuje naslednje sklope: 4.1 Uprizoritvene umetnosti: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji; organizacija mednarodnih festivalov in platform; mednarodno sodelovanje. Sestavni del programa je lahko tudi sklop, povezan s trajnejšim delovanjem: nakup opreme. 4.2 Glasbene umetnosti: Glasbeno-scenska, folklorna in baletna produkcija in postprodukcija v Sloveniji; organizacija festivalov in koncertnih ciklov; organizacija mednarodnih festivalov; glasbeno založništvo (izdaja glasbenih revij, izdaja notnih izdaj; izdaja na nosilcih zvoka); naročila izvirnih slovenskih glasbenih del in koreografij; glasbenoinformacijska dejavnost, mednarodno sodelovanje. Sestavni del programa je lahko tudi sklop, povezan s trajnejšim delovanjem: nakup opreme. 4.3 Vizualne umetnosti: Organizacija razstavnih in festivalskih programov v Sloveniji; mednarodno sodelovanje. Sestavni del programa je lahko tudi sklop, povezan s trajnejšim delovanjem: nakup opreme. 4.4 Intermedijske umetnosti: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji; organizacija mednarodnih festivalov; mednarodno sodelovanje. Sestavni del programa je lahko tudi sklop, povezan s trajnejšim delovanjem: nakup opreme. 4.5 Knjiga: Izdaja knjig; izdaja revij; razvijanje bralne kulture; organizacija literarnih festivalov in mednarodno sodelovanje. Sestavni del programa je lahko tudi sklop, povezan s trajnejšim delovanjem: nakup opreme. 5. Splošni pogoji za sodelovanje na programskem pozivu: 5.1 Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek ne sme biti starejši od šestih mesecev!). Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila; – na področjih poziva v vlogi producenta, organizatorja ali založnika delujejo vsaj tri leta (obvezno dokazilo: izpolnjena originalna Izjava predlagatelja o realizaciji in izpolnjevanju pogojev za triletno obdobje, ki je sestavni del dokumentacije poziva!). Če organizacija za opravljanje dejavnosti iz prve alineje še ni registrirana 3 leta, je pooblaščena oseba navedeni Izjavi dolžna priložiti poročilo, s katerim izkazuje kontinuirano izvajanje programa v letih 2004-2006 v vlogi producenta, organizatorja ali založnika; – zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost!); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2004, 2005 ali 2006, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana dokumentacija ministrstva za leta 2004, 2005 in 2006; obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva!); – predlagajo program oziroma programske sklope, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega 70% vseh predvidenih stroškov in ne presega višine, določene v dokumentaciji poziva, za posamezen sklop (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih sredstev!); – ne prijavljajo programskih enot, ki so že bile izbrane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva za leto 2005 ali 2006, na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na pozivu z že izbranimi programskimi enotami!). 6. Posebni pogoji za sodelovanje na pozivu: Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene osebe), ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: 6.1. Na področju uprizoritvenih umetnosti: 6.1.1 Posebni pogoji, vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2004-2006: Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na pozivu s področja uprizoritvenih umetnosti izvajalci, katerih program je v obdobju 2004-2006 vključeval: – najmanj 9 enot sklopa Produkcija in postprodukcija v Sloveniji in 9 enot sklopa Mednarodna gostovanja; – ali 3 sklope Organizacija mednarodnih festivalov in platform (najmanj 30 enot s področja uprizoritvenih umetnosti, od tega najmanj 15 tujih gostovanj – razen v primeru organizacije platforme). 6.1.2 Posebni pogoji, vezani na obseg programske prijave za obdobje 2007-2009 Po obsegu načrtovanega programa izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na pozivu s področja uprizoritvenih umetnosti izvajalci: – ki v obdobju 2007-2009 zaprošajo za sofinanciranje najmanj 9 enot sklopa Produkcija in postprodukcija v Sloveniji in najmanj 15 enot sklopa Mednarodno sodelovanje in katerih zaprošena vsota za sklop Produkcija in postprodukcija v Sloveniji ne presega 20,000.000 SIT na letni ravni, za sklop Mednarodno sodelovanje pa ne presega 5,000.000 SIT na letni ravni; – ali ki v obdobju 2007-2009 zaprošajo za sofinanciranje najmanj 3 sklopov Organizacija mednarodnih festivalov in platform (najmanj 30 enot s področja uprizoritvenih umetnosti, od tega najmanj 15 tujih gostovanj – razen v primeru organizacije platforme), 2 enoti sklopa Produkcija in postprodukcija v Sloveniji in 10 enot sklopa Mednarodno sodelovanje in katerih zaprošena vsota za sklop Produkcija in postprodukcija v Sloveniji ne presega 20,000.000 SIT na letni ravni, za sklop Mednarodno sodelovanje ne presega 5,000.000 SIT na letni ravni in za sklop Organizacija mednarodnih festivalov in platform ne presega 15,000.000 SIT. 6.2. Na področju glasbenih umetnosti: 6.2.1. Posebni pogoji, vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2004-2006: Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na pozivu s področja glasbenih umetnosti izvajalci, katerih program je v obdobju 2004-2006 vključeval: – najmanj 15 enot v sklopu najmanj 6 koncertnih ciklov, festivalov ali glasbeno scenskih ter baletnih in folklornih produkcij, – ali najmanj 30 enot v sklopu najmanj 3 mednarodnih festivalov, – ali najmanj 30 koncertov ali produkcij v sklopu najmanj šestih mednarodnih turnej, – ali naročila in javne izvedbe oz arhivske posnetke najmanj 45 izvirnih slovenskih glasbenih del ali koreografij, – ali izdajo najmanj ene revije s področja glasbe v letnem obsegu najmanj 50 avtorskih pol in najmanj 6 številk letno, – ali izdajo najmanj 30 zgoščenk (DVD izdaj) v nakladi najmanj 500 izvodov ter dolžini najmanj 45 minut, – ali najmanj 50 notnih izdaj v nakladi najmanj 150 izvodov ter v skupnem obsegu najmanj 250 strani, – izvajanje brezplačne glasbenoinformacijske dejavnosti v sodelovanju z najmanj 30 glasbenimi organizacijami oziroma posamezniki ter s prostorskim dostopom najmanj 4 dni tedensko. 6.2.2. Posebni pogoji, vezani na obseg programske prijave za obdobje 2007-2009: 6.2.2.1. Posebni pogoji, vezani na obseg delovanja: Po obsegu izpolnjujejo navedene pogoje za sodelovanje na javnem pozivu s področja glasbene umetnosti izvajalci, ki v letih 2007-2009 zaprošajo za: – sofinanciranje najmanj 6 koncertnih ciklov, festivalov ali glasbeno scenskih ter baletnih in folklornih produkcij z najmanj 30 enotami (letno najmanj dva glasbena festivala, cikla ali glasbeno scenski ter baletni in folklorni produkciji v obsegu najmanj 5 enot v posameznem sklopu), – ali za sofinanciranje najmanj 3 mednarodnih festivalov, ki vključujejo najmanj 30 enot (letno najmanj en mednarodni festival v obsegu najmanj desetih enot in v trajanju najmanj 10 dni), – ali za sofinanciranje najmanj 6 mednarodnih turnej, ki vključujejo najmanj 30 koncertov ali predstav (letno najmanj 2 mednarodni turneji, ki vključujeta najmanj 10 koncertov ali predstav ali najmanj 2 mednarodni glasbeno scenski ali baletni produkciji z najmanj 5 ponovitvami letno), – ali za sofinanciranje naročil najmanj 45 izvirnih slovenskih glasbenih del ali koreografij (letno najmanj 15 izvirnih slovenskih glasbenih del ali koreografij), – ali za sofinanciranje izdaje najmanj ene revije z glasbenega področja letno v obsegu najmanj 50 ap in najmanj 6 številk, – ali za sofinanciranje izdaje najmanj 30 zgoščenk (DVD izdaj) v nakladi najmanj 500 izvodov ter dolžini najmanj 45 minut (najmanj 10 zgoščenk letno), – ali sofinanciranje najmanj 50 notnih izdaj v nakladi najmanj 150 izvodov ter v skupnem obsegu najmanj 250 strani (najmanj 15 notnih izdaj letno), – ali sofinanciranje izvajanja brezplačne glasbenoinformacijske dejavnosti v sodelovanju z najmanj 100 glasbenimi organizacijami oziroma posamezniki ter s dostopom v prostore najmanj 5 dni tedensko, do podatkovnih baz pa neomejeno, – ali ki izpolnjujejo posebne pogoje za prijavo na področje glasbene umetnosti in prijavljajo posamezne enote na drugih programskih sklopih s področja glasbene umetnosti, – ali ki izpolnjujejo posebne pogoje na drugem področju javnega poziva in prijavljajo sklope ali enote tudi s področja glasbene umetnosti. 6.2.2.2. Posebni pogoji, vezani na višino zaprošenih sredstev: – Najvišja zaprošena vsota za sofinanciranje sklopa naročil izvirnih glasbenih del ali koreografij ne sme presegati 10,000.000 SIT skupne vrednosti letno, zaprošena sredstva za posamezno enoto pa ne smejo presegati višine, določene v tarifniku, ki je del razpisne dokumentacije. – Najvišja zaprošena vsota za programski sklop koncertni cikli in festivali letno ne sme presegati 20,000.000 SIT. – Najvišja zaprošena vsota za sklop mednarodni festivali letno ne sme presegati 30,000.0000 SIT. – Najvišja zaprošena vsota za programski sklop glasbeno založništvo letno ne sme presegati 20,000.000 SIT, pri čemer zaprošena sredstva za izdajo glasbene revije letno ne smejo presegati 15,000.000 SIT, za posamezno notno izdajo 700.000 SIT, za posamezno izdajo na nosilcu zvoka pa 800.000 SIT. – Najvišja zaprošena vsota za programski sklop mednarodno sodelovanje letno ne sme presegati 10,000.000 SIT. – Najvišja zaprošena vsota za programski sklop glasbeno scenske, folklorne in baletne produkcije letno ne sme presegati 15,000.000 SIT. – Najvišja zaprošena vsota za sklop glasbenoinformacijske dejavnosti letno ne sme presegati 30,000.000 SIT. 6.2.2.3. Posebni pogoji, vezani na izvedbo programa: – Vsako naročeno izvirno slovensko glasbeno delo ali koreografija mora biti najmanj enkrat javno predstavljeno ali arhivirano v koledarskem letu, v katerem prijavitelj zaproša za njegovo sofinanciranje (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da bo izvirno slovensko glasbeno delo ali koreografija v koledarskem letu, v katerem zaproša za njegovo sofinanciranje, najmanj enkrat javno predstavljeno oziroma arhivirano). – Za programski sklop glasbeno-informacijska dejavnost mora prijavitelj zagotavljati vsebinsko pokritje vseh glasbenih zvrsti in celotnega glasbenega področja, ter lastništvo oziroma najem prostorov delovanja, do katerih bo najmanj 5 dni tedensko mogoč brezplačen, javen dostop, zagotavljati pa mora tudi neomejen dostop do podatkovnih baz preko spleta (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da bo zagotavljal vsebinsko pokritje vseh glasbenih zvrsti in celotnega glasbenega področja, ter najmanj 5 dni tedensko omogočal brezplačen in prost dostop v lastniške oziroma najemniške prostore, do podatkovnih baz preko spleta pa neomejeno). 6.3. Na področju vizualnih umetnosti 6.3.1. Posebni pogoji vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2004-2006: Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na pozivu JP1 2007/2009 s področja vizualnih umetnosti izvajalci, katerih program je v obdobju 2004-2006 vključeval: – organizacijo najmanj 15 (petnajst) enot programskega sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih programov v Sloveniji; – ali najmanj 8 (osem) enot programskega sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih programov v Sloveniji in najmanj 5 (pet) enot programskega sklopa Mednarodno sodelovanje. 6.3.2. Posebni pogoji vezani na obseg programske prijave za obdobje 2007-2009: Po obsegu izpolnjujejo navedene pogoje za sodelovanje na javnem pozivu s področja vizualnih umetnosti izvajalci: – ki zaprošajo za najmanj šest (6) in največ osem (8) enot sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji na letni ravni, pri čemer najvišja zaprošena vsota ne sme presegati 1,500.000 SIT na enoto, in 12,000.000 SIT za celoten sklop na leto; – ali ki zaprošajo za sofinanciranje najmanj štirih (4) in največ šestih (6) enot programskega sklopa Organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji in najmanj dveh (2) in največ štirih (4) enot sklopa Mednarodno sodelovanje na letni ravni: skupno pa najmanj šestih (6) in največ osmih (8) enot, pri čemer najvišja zaprošena vsota za sklop mednarodno sodelovanje ne sme presegati 2,000.000 SIT za enoto in 8,000.000 SIT za celoten sklop na leto; – ki izpolnjujejo posebne pogoje na drugem področju javnega poziva in prijavljajo sklope ali enote tudi s področja vizualnih umetnosti. 6.4. Na področju intermedijskih umetnosti: 6.4.1. Posebni pogoji, vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2004-2006: Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na pozivu s področja intermedijskih umetnosti tisti izvajalci, ki so v letih v l. 2004-2006 izvedli najmanj: – tri produkcije in najmanj tri enote mednarodnega sodelovanja; – ali katerih izvedba v letih 2004-2006 vključuje organizacijo vsaj enega mednarodnega festivala intermedijskih umetnosti in vsaj tri produkcije ali tri enote mednarodnega sodelovanja. 6.4.2. Posebni pogoji, vezani na obseg programske prijave za obdobje 2007-2009: Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na javnem pozivu s področja intermedijskih umetnosti izvajalci, ki v obdobju 2007-2009: – prijavljajo najmanj tri produkcije in najmanj tri enote mednarodnega sodelovanja letno; – ali, ki prijavljajo vsaj en mednarodni festival intermedijskih umetnosti letno in vsaj tri produkcije ali tri enote mednarodnega sodelovanja letno; – ali ki zaprošajo za vsoto največ 20,000.000 SIT na sklop; – v primeru, da prijavljajo sklop Organizacija mednarodnih festivalov, le-tega sestavlja najmanj deset enot, od katerih jih je najmanj 50% iz tujine; – prijavljajo programske sklope z udeležbo več različnih avtorjev. 6.5. Na področju knjige: 6.5.1. Posebni pogoji vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2004-2006: Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na pozivu s področja knjige izvajalci, katerih program je v obdobju 2004-2006 vključeval: – izdajo najmanj štiriindvajsetih (24) prvič izdanih knjižnih naslovov s področij leposlovja in humanistike, – ali izdajo najmanj ene (1) revije z navedenih področij v letnem obsegu najmanj 50 ap in najmanj 6 številk letno, – ali vsakoletno izvedbo mednarodnega literarnega festivala oziroma vsakoletno izvedbo najmanj treh (3) različnih enot mednarodne dejavnosti. 6.5.2. Posebni pogoji vezani na obseg programske prijave za obdobje 2007-2009: Po obsegu izpolnjujejo navedene pogoje za sodelovanje na javnem pozivu s področja knjige izvajalci, – ki zaprošajo za sofinanciranje najmanj štiriindvajsetih (24) in največ stotih (100) knjižnih naslovov s področij leposlovja in humanistike, ki bodo izšli v obdobju 2007-2009, ki zagotavljajo naklado najmanj 500 izvodov za prozno leposlovje in humanistiko ter najmanj 300 izvodov za poezijo na posamezen naslov in katerih zaprošena vsota za sklop ne presega 55,000.000 SIT na letni ravni, – ali ki zaprošajo za sofinanciranje najmanj ene (1) revije v letnem obsegu najmanj 50 ap in najmanj 8 številk, v kateri oglasni prostor revije ne presega 10% celotnega prostora posamezne številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen Zakona o medijih), ki zagotavljajo naklado revije najmanj 400 izvodov na posamezno številko in katerih najvišja zaprošena vsota na letni ravni ne presega 25,000.000 SIT letno na posamezno revijo, – ali ki zaprošajo za sofinanciranje mednarodnega literarnega festivala v višini največ 20,000.000 SIT na letni ravni oziroma najmanj treh (3) različnih enot mednarodne dejavnosti v višini največ 7,000.000 SIT na sklop na letni ravni; ki zaprošajo za sofinanciranje sklopa razvijanje bralne kulture v višini največ 6,000.000 sit na letni ravni, – ali ki izpolnjujejo enega izmed naštetih pragov in prijavljajo tudi enote z drugih naštetih programskih sklopov, – ali ki izpolnjujejo posebne pogoje na drugem področju javnega poziva in prijavljajo sklope ali enote tudi s področja knjige. 7. Izpolnjevanje pogojev poziva: Izpolnjevanje pogojev ob odpiranju vlog ugotavlja pristojni uslužbenec, ki bo po zaključku poziva predlagal zavržbo vlog neupravičenih oseb. V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju katerega od splošnih ali posebnih pogojev bo pristojni uslužbenec predlagal zavrnitev celotne vloge. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru izvajalca javnega kulturnega programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve (po pregledu poročil za leto 2006) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2007 razdre že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 8. Splošni kriteriji poziva: 8.1. Kakovost in uspešnost predlagatelja na posameznem programskem sklopu v letih 2004, 2005 in 2006, s poudarkom na letu 2005 (najvišje možno število dodeljenih točk je 45): – ocena uspešnosti in kakovosti izvedbe programa v letih 2004-2006, s poudarkom na letu 2005; do 15 točk, – aktualna, raznovrstna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi; do 10 točk, – odmevnost v strokovni javnosti (število kritiških odmevov, nagrad, udeležb na pomembnih mednarodnih manifestacijah in druge reference – glej obvezne priloge!); do 10 točk, – dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev) in številčni doseg po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno občinstvo); do 5 točk, – stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja za izvedbo programa v letih 2004-2006 z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi. do 5 točk. 8.2. Kakovost, uspešnost in izvedljivost predlaganega programskega sklopa za obdobje 2007-2009 (najvišje možno število dodeljenih točk je 40): – izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi; do 15 točk, – aktualna, raznovrstna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev, s poudarkom na stopnji vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev; do 10 točk, – stopnja celovitosti in zaokroženosti; tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta; do 5 točk, – izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem točk kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti; do 5 točk, – glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen programski sklop; do 5 točk. 8.3. Prednostni kriteriji po posameznih področjih poziva: (najvišje možno število dodeljenih točk za sklop prednostnih kriterijev je 15): 8.3.1 Na področju uprizoritvenih umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki: – se pripravljajo v koprodukciji z javnimi zavodi oziroma nepridobitnimi organizacijami, – se pripravljajo v koprodukciji s tujimi producenti, – premorejo izdelan načrt postprodukcije z izvedbo izven kraja nastanka. 8.3.2 Na področju glasbenih umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki: – izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, – izpostavljajo skrb za arhiviranje glasbene dediščine in/ali za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov in del (zagotavljanje primerne dostopnosti), – zagotavljajo razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin po področjih, kjer je kakovostne tovrstne ponudbe premalo. 8.3.3 Na področju vizualnih umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki: – upoštevajo tradicionalne zvrsti likovnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja; – izkazujejo sodobne študijske pristope v organizaciji razstavnih in festivalskih sklopov; – načrtujejo posebne popularizacijske programe; – zagotavljajo sodelovanje javnih zavodov oziroma neprofitnih organizacij; – predvidevajo stimulativno neposredno podporo ustvarjalcem v obliki razstavni; – in za sklop Mednarodno sodelovanje, ki – načrtujejo udeležbo slovenskih avtorjev na uglednih mednarodnih umetniških sejmih. 8.3.4 Na področju intermedijskih umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki: – zagotavljajo mednarodne koprodukcije, – problematizirajo aktualne pojave na področju digitalne kulture, – izkazujejo interdisciplinarne in raziskovalne pristope, – se povezujejo z drugimi slovenskimi intermedijskimi producenti. 8.3.5 Na področju knjige bodo prednostno obravnavani programi, ki: – pomembno prispevajo k sistematičnemu razvoju bralne kulture ter promociji leposlovja in humanistike na nacionalni ravni, – pomembno prispevajo k promociji vrhunskega izvirnega leposlovja in humanistike na mednarodni ravni, – predvidevajo stimulativno ovrednotenje avtorskega dela, – zagotavljajo večji delež udeležbe slovenskih avtorjev oziroma avtorjev s prednostnih seznamov prevodne literature, – zagotavljajo nižjo končno ceno knjig in revij ter njihovo čim večjo dostopnost na kar najširšem ozemlju Slovenije v knjižnicah, knjigarnah oziroma preko drugih prodajnih poti. 9. Kriteriji za nakup opreme: – nujnost nakupa predlagane opreme za izvajanje javnega kulturnega programa; do 50 točk, – glede na obseg in finančno konstrukcijo uravnotežen predlog nakupa opreme; do 40 točk, – omogočanje trajnejšega in kakovostnejšega delovanja drugih nepridobitnih organizacij oziroma upravljanje z javno kulturno infrastrukturo; do 10 točk. 10. Uporaba kriterijev: Izbrani bodo tisti programi oziroma programski sklopi predlagatelja, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje oziroma bodo dosegli vsaj 81 točk od 100 možnih. Povzetek načina ocenjevanja: posamični splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, posebni razpisni kriteriji pa se točkujejo kot sklop in ne posamično. Na JP 22 PROG- 2007-2009 bodo izbrani predlagatelji, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij za osnovna razpisna področja uvrstilo na seznam odobrenih izvajalcev javnih kulturnih programov za obdobje 2007-2009. Najvišje število prejetih točk na posameznem programskem sklopu je 100 točk. Najvišje število prejetih točk za celoten program je 100 točk (skupno število prejetih točk deljeno s številom odobrenih sklopov). Najnižji seštevek točk na posameznem programskem sklopu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 81 točk. Višina odobrenih sredstev za programske sklope je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezni programski sklop (od 81 do 100 točk), pri čemer je možno število točk za splošne razpisne kriterije, navedene pod točko 8.1. 45 točk, za splošne kriterije poziva, navedene pod točko 8.2. 40 točk, za posebne razpisne kriterije, navedene pod točko 8.3, pa 15 točk. Ocenjevanje programskih sklopov bo potekalo opisno po naslednji opisni vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk), nezadovoljivo (do 80 točk), pri čemer bodo v predlog za izbor posredovani tisti predlogi nakupa opreme, ki bodo dosegli najmanj 81. točk. 11. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet programskega poziva JP 22 PROG- 2007-2009 znaša: 1.220,000.000 SIT v letu 2007 (okvirno 5,090.070 €), v letih 2008 in 2009 pa upoštevajoč okvirno 5% rast glede na vrednost iz leta 2007. Okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih in dodatnih programih za približno število izbranih programov oziroma predlagateljev so naslednje: – uprizoritvene umetnosti: 230,000.000 SIT letno (okvirno 959.773 €) za največ 12 izbranih predlagateljev, – glasbene umetnosti: 250,000.000 SIT letno (okvirno 1,043.232 €) za največ 15 izbranih predlagateljev, – vizualne umetnosti: 45,000.000 SIT letno (okvirno 187.782 €) za največ 4 izbrane predlagatelje, – intermedijske umetnosti: 60,000.000 SIT letno (okvirno 250.375 €) za največ 5 izbranih predlagateljev, – knjiga: 635,000.000 SIT letno (okvirno 2. 649.808 €) za največ 20 izbranih predlagateljev. 12. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2007, 2008 in 2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o izvrševanju proračuna RS. Izbrani izvajalci, s katerimi bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti 2008 in 2009 pozvani k predložitvi podrobnejšega programa dela za vsako leto posebej. Vsebina in obseg programa za vsako naslednje leto bosta opredeljena v dodatku k osnovni pogodbi, sklenjenemu na podlagi predloga strokovne komisije in pristojnega uslužbenca ter odločitve ministra. V primeru, da bosta vsebina in obseg večletnega programa opredeljena skladno z vsemi določili za vsako leto posebej, tedaj vmesni postopek poziva ni potreben in tudi ni potrebno sklepati dodatka k pogodbi. 13. Rok prijave: Dokumentacija poziva bo od 9. 6. 2006 dosegljiva na vložišču ter na spletni strani Ministrstva za kulturo (http://www.gov.si/mk). Vloge predlagateljev bo ministrstvo sprejemalo do vključno 8. 9. 2006. 14. Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva obsega: – besedilo poziva; – prijavni obrazec 1 (identifikacijski in kontrolni obrazec z navedbo bistvenih sestavin vloge); – prijavni obrazec 2 (izjava o realizaciji in izpolnjevanju pogojev); – prijavni obrazec 3 (zbirni obrazec za obdobje 2007-2009); – prijavni obrazci 4 (zbirni obrazci po programskih sklopih); – prijavni obrazci 5 (obrazci po programskih enotah); – vzorec triletne pogodbe, ki jo predlagatelj parafira v spodnjem desnem kotu in s tem izjavlja, da se strinja s pogodbenimi pogoji. Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1-5, – ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v 1. alineji točke 5.1, – fotokopije vsaj petih referenčnih kritik, povezanih z dejavnostjo predlagatelja v letih 2004-2006 in objavljene v nacionalnih medijih, – parafiran vzorec triletne pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezano z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij, …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 15. Oddaja in dostava predlogov: 15.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje, programski sklop oziroma programsko enoto in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do vključno 8. 9. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na programski poziv z oznako JP 22 PROG- 2007-2009, z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja (npr. knjiga). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Če je predlagatelj pri navajanju osnovnega razpisnega področja od točke 4.1 do 4.5 v dvomu oziroma če je predlagatelj programskih sklopov na več razpisnih področjih, naj navede le enega, t.j. tistega, ki v pretežni meri opredeljuje njegovo poglavitno, osnovno programsko dejavnost. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 8. 9. 2006 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. 15.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vloge je možno do zaključka poziva z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja popolne vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. 16. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Uprizoritvene umetnosti: Uros.Korencan@gov.si; Glasbene umetnosti: Biserka.Močnik@gov.si; Vizualne umetnosti: Judita.Krivec-Dragan@gov.si; Intermedijske umetnosti: Vilma.Stritof-Cretnik@gov.si; Knjiga: Uros.Grilc@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede poziva obrnejo na pristojne uslužbence oziroma se udeležijo javnih instrukcij, ki se bodo odvijale 23. 6. 2006 na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju in sicer: za področje knjige od 9.30 do 11. ure, za področje uprizoritvenih umetnosti od 11. do 12.30, za področje glasbenih umetnosti od 12.30 do 14. ure, za področje vizualnih umetnosti od 14. do 15. ure in za področje intermedijskih umetnosti od 15. do 16. ure. 17. Vpogled v razpisno dokumentacijo: Zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 14. 18. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitivi predlagatelja obvestilo predvidoma do 23. 11. 2006. Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih programov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. 19. Projektni razpisi 2007 (informacija!): 1. Javni razpis za izbor projektov na področjih umetnosti in knjige za leto 2007 bo predvidoma objavljen konec novembra 2006. Predlagatelji javnih kulturnih programov, ki bodo izbrani na področjih poziva JP 22 PROG- 2007-2009, v obdobju 2007-2009 s svojimi projekti ne bodo mogli kandidirati na javnih razpisih oziroma javnih pozivih, z izjemo ciljnih razpisov, kolikor to izhaja iz navedbe pogojev. 2. Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev programov poklicnega usposabljanja za leto 2007 bo predvidoma objavljen konec novembra 2006, na katerem bodo lahko kandidirali tudi izvajalci javnih kulturnih programov.

AAA Zlata odličnost