Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 100-6/2006 Ob-16502/06 , Stran 4588
Republika Slovenija, Upravna enota Idrija objavlja v skladu s 56. členom in prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo), Ur. l. RS, št. 35/06, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: referent v Oddelku za upravne notranje zadeve. Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu referent III, referent II in referent I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu referent III, v prostorih Upravne enote Idrija. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – znanje uradnega jezika. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – srednješolska izobrazba upravne ali ekonomske smeri, – 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka. V naziv se lahko izjemoma imenuje kandidat, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da ga opravi najkasneje v enem letu, sicer se imenovanje v naziv razveljavi. K pisni prijavi z življenjepisom ter morebitnimi referencami o dosedanjem delu, morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo spričevala, – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila, iz katerih je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv. V izbirnem postopku se bodo upoštevale le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj – referent« na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Idrija, Študentovska ulica 2, 5280 Idrija, v roku 8 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od dne objave na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. O izbiri oziroma neizbiri bodo kandidati, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, obveščeni v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti akta o izbiri sklenjena pogodba zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Mojca Drešček, tel. 05/37-34-326. Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške ali ženske.

AAA Zlata odličnost