Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Su 010601/2006 Ob-16484/06 , Stran 4587
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06), Okrožno sodišče v Celju, objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti: višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, dve prosti mesti. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh nazivih: – višji pravosodni svetovalec III, – višji pravosodni svetovalec II, – višji pravosodni svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III na Okrožnem sodišču v Celju. Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj, – opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – poznavanje dela z računalnikom, – znanje tujega svetovnega jezika. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Okvirna vsebina dela: proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava obrazložitve odločitve, spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature, sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika, priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv, priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma dokazilo o izpolnjevanju delovnih izkušenj, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei. Potrdili iz pete in šeste alinee ob prijavi lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v peti alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo moral izbrani kandidat predložiti pred imenovanjem v naziv. Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova 22, Celje, z oznako »javni natečaj«. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v 15 dneh po odločitvi. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti v Uradu predsednika Okrožnega sodišča v Celju. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

AAA Zlata odličnost