Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 110-58/2006-1401 Ob-16281/06 , Stran 4586
Upravna enota Ilirska Bistrica na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - ZJU-UPB2), objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: referent v oddelku za upravne notranje zadeve. Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih referent III, referent II in referent I. Naloge na delovnem mestu so: – vodenje enostavnih upravnih postopkov, – izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji, – opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – srednja strokovna izobrazba upravne, ekonomske smeri ali gimnazija, – 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – strokovni upravni izpit. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – dokazilo o opravljenem zaključnem izpitu ali maturi, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati in kandidatke, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da v primeru izbire na delovno mesto strokovni upravni izpit opravijo najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv, strokovni izpit iz upravnega postopka pa v štirih mesecih od imenovanja v naziv. Izbrani kandidat, ki bo predložil le pisno izjavo o nekaznovanosti, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, lahko pa tudi na podlagi razgovora s kandidati ali s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom in računalniškimi aplikacijami Spis 1.45, MPZT, FORM, MRVL. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto referent – promet« na naslov: Upravna enota Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, e-pošta: ue.ilirskabistrica@gov.si. Rok za prijavo je osem dni. Rok za vlaganje prijav začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 05/714-13-61, interna 230. Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške ali ženske.

AAA Zlata odličnost