Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16272/06 , Stran 4585
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2) objavlja Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest: paznik, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ Dob pri Mirni (m) – tri delovna mesta, paznik – za operativno varovanje zavoda, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ Dob pri Mirni (m) – eno delovno mesto, paznik, pooblaščena uradna oseba v ZPMZKZ Celje (m) – tri delovna mesta, paznik, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ Koper, oddelek Nova Gorica (m ali ž) – eno delovno mesto, paznik, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ Ljubljana (m) – štiri delovna mesta, paznik, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ Ljubljana, oddelek Radovljica (ž) – eno delovno mesto, paznik, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ Maribor (m) – eno delovno mesto, paznik, pooblaščena uradna oseba v Prevzgojnem domu Radeče (m) – dve delovni mesti, višji paznik, vodja izmene, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ Maribor (m) – eno delovno mesto. Opis dela za delovna mesta paznik: – varovanje zaprtih oseb in objektov, – sodelovanje v tretmanu zaprtih oseb, – prevozi in spremljanje zaprtih oseb, – vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja izvrševanja kazenskih sankcij. Opis dela za delovno mesto višji paznik – vodja izmene: – varovanje zaprtih oseb in objektov, – pripravljanje razporeda varovanja in organiziranje dela v izmeni, – sodelovanje v tretmanu zaprtih oseb, – vodenje enostavnejših upravnih postopkov, – izvajanje usposabljanja paznikov v zavodu. Delovna mesta paznik se lahko opravljajo na nazivih paznik III, paznik II, paznik I. Delovno mesto višji paznik – vodja izmene se lahko opravlja v nazivih višji paznik II, višji paznik I. Izbrani kandidati bodo imenovani v naziv paznik III oziroma višji paznik II. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo prijavljeni kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – spol, kot je označen pri posameznem delovnem mestu, – najmanj srednja izobrazba splošne, tehnične oziroma druge ustrezne smeri (za delovna mesta paznik) oziroma višja strokovna izobrazba splošne, tehnične oziroma druge ustrezne smeri (za delovno mesto višji paznik – vodja izmene), – delovne izkušnje v trajanju vsaj šest mesecev (za delovna mesta paznik) oziroma treh let šest mesecev (za delovno mesto višji paznik – vodja izmene), – vozniški izpit B kategorije, – strokovni izpit za imenovanje v naziv, to je strokovni upravni izpit; kandidati, ki tega izpita nimajo, ga bodo v primeru izbora morali opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti: – fotokopijo dokazila o državljanstvu Republike Slovenije (npr. osebnega dokumenta), – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo vozniškega dovoljenja, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (če ga imajo), – lastno pisno izjavo z naslednjo vsebino: »Izjavljam, da nisem pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, da nisem obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da zaradi naštetih dejanj nisem v kazenskem postopku.« Glede te izjave bodo morali izbrani kandidati pred imenovanjem v naziv predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in potrdilo pristojnega sodišča, da niso v kazenskem postopku. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in opisom delovnih izkušenj je potrebno v 8 dneh od objave posredovati v zaprti ovojnici s pripisom »za javni natečaj – paznik« na naslov zavoda, za katerega je kandidat zainteresiran: – Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem, – Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova 3, 3000 Celje, – Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska 3, 6000 Koper, – Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, – Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor, – Prevzgojni dom Radeče, Pot na brod 23, 1433 Radeče. Formalno nepopolne vloge se skladno s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Usposobljenost kandidatov se bo presojala z osebnim razgovorom in psihološkim testiranjem. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo na sedežu posameznega zavoda za prestajanje kazni zapora oziroma njegovega oddelka in na terenu, v izmenah. Izbrani kandidati bodo morali v šestih mesecih po sprejemu v delovno razmerje opraviti strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00 in nasl.), ki vključuje tudi strokovni izpit iz upravnega postopka. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 15 dneh po opravljenem postopku. Dodatne informacije dobite na telefonih: 07/30-47-010 pri Ivici Vitez (ZPKZ Dob), 03/426-67-70 pri Jerneji Novak (ZPMZKZ Celje), 05/610-04-50 pri Lilijani Laganis (ZPKZ Koper), 01/300-55-30 pri Iris Golob (ZPKZ Ljubljana), 02/290-96-10 pri Jožici Benčič (ZPKZ Maribor) in 03/565-83-00 pri Majdi Lipec (PD Radeče).

AAA Zlata odličnost